Ons werk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.

Veilige dijken

Veilige dijken

Het waterschap houdt in de gaten of de dijken langs Rijn en Lek (tussen Amerongen en Schoonhoven) en de kleinere polderkaden in goede conditie blijven. Waar nodig neemt het maatregelen.

Droge voeten

Gemaal

De Stichtse Rijnlanden regelt dat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is in sloten, plassen en kanalen. Niet te veel en niet te weinig. Dat gaat niet vanzelf.

Schoon water

Schoon water

Het waterschap gaat over schoon water in sloten en rivieren. We zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven en controleren de waterkwaliteit.

Film 'Werken aan water'

De film 'Werken aan water' geeft u in viereneenhalve minuut een impressie van ons werk aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Leren over water

leren-over-water

Excursies, gastlessen, lesmateriaal, stages, open dagen en meer! Voor docenten, leerlingen, buitenschoolse groepen en inwoners van ons werkgebied.

Recreatie

Recreatie

Varen, fietsen, wandelen en schaatsen: allemaal activiteiten op, langs of in het water waarbij u soms het waterschap tegenkomt.

Duurzaam waterschap

.Zonnepark De Bilt

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en onze omgeving.

Dit kunnen en willen we niet alleen doen. Daarom werken we graag samen met andere overheden en marktpartijen.

Watererfgoed

Watererfgoed

Peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen, molens en stoomgemalen: ons gebied telt honderden van deze cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Het waterschap wil dit watererfgoed behouden en waar mogelijk versterken.

Ons werkgebied

Ons werkgebied

Subsidie

Logo subsidie blauwe bewonersinitiatieven

Het waterschap stimuleert waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer:

Maaikalender

Maaien

Weten wanneer watergangen bij u in de buurt worden gemaaid? Raadpleeg dan de maaikalender! Klik in een plattegrond eenvoudig op de watergang van uw keuze en lees de maaifrequentie af.

Grondzaken

Soms verkoopt, verpacht of verhuurt het waterschap grond of objecten. U kunt zich registreren als belangstellende.

Lijst met gemeenten in ons werkgebied

Woont u in ons werkgebied? Gemeente- en waterschapsgrenzen komen niet altijd overeen. Bekijk de lijst met gemeenten in ons gebied.