Grondzaken

Het waterschap onderhoudt sloten, oevers en keringen. Hierdoor houdt u droge voeten en kunt u wonen en werken in een veilige leefomgeving. Om ons werk goed uit te kunnen voeren heeft het waterschap meerdere gronden, watergangen, opstallen en allerlei objecten in eigendom. Grond is bijvoorbeeld nodig voor de bouw van een gemaal, een dijkverbetering of om in te zetten als ruilgrond.

Soms hoeven stukken grond of objecten niet in beheer of eigendom te blijven bij het waterschap. Dan besluit het waterschap de grond te verpachten of de objecten te verkopen.

Uitgifte van eigendommen

De uitgifte van eigendommen is mogelijk voor agrarisch gebruik (geliberaliseerde pacht) en voor niet agrarisch gebruik (huur, bruikleen, zakelijke rechten, ligplaatsovereenkomsten, windmolen, hoogspanning- en telefoonmasten, kabels en leidingen, wegen, op- en afritten en vis- en jachtrechten).

Pacht of verkoop percelen landbouwgrond

Als het eigendom van het waterschap van strategisch belang is, maar niet direct ingezet kan worden voor doelrealisatie, kan het waterschap besluiten de gronden te verpachten of verhuren. Ook gronden met waterstaatkundig belang kunnen zich lenen voor uitgifte in pacht en huur met beperkingen in het gebruik. De verpachting en verhuur van gronden vindt in de basis plaats voor de duur van één jaar, tenzij door partijen anders overeen wordt gekomen. Het waterschap hanteert voor de pachtprijzen een berekening op basis van laatst bekende regionorm en voor verhuur is er sprake van een vast starttarief. In beide gevallen wordt rekening gehouden met beperkingen die aanwezig zijn op het perceel.

Toedelingscriteria

Het toekennen van pacht- en huurgronden, zal op basis van bepaalde criteria plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan een afstandscriteria om reisafstanden en daarmee CO2-uitstoot te beperken. Mocht een overzicht willen hebben van alle toedelingscriteria, dan kunt u deze bij bureau grondzaken aanvragen.

Interesse?

Indien u interesse heeft in pacht of huur van gronden van het waterschap, kunt u zich via onderstaande links aanmelden als belanghebbende.

Verhuur of verkoop grond of objecten

Indien percelen of objecten niet langer strategisch van belang zijn of geen waterstaatkundig waarde meer vertegenwoordigen, kan het waterschap besluiten deze te verkopen. Verkoop van percelen of objecten verloopt via een openbare procedure (via een makelaar). Hiervoor verzoeken wij u de standaard website in de gaten te houden.

Registratie belangstellenden pacht en huur

Mocht u interesse hebben in pacht of huur van gronden van het waterschap, dan verzoeken wij u een van de onderstaande formulieren in te vullen. Dit formulier hoeft u niet jaarlijks in te vullen, zodra u als belangstellende bent geregistreerd, blijft u dit totdat u aangeeft niet langer belangstelling te hebben voor gronden van het waterschap.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Grondzaken van het waterschap, e-mail grondzaken@hdsr.nl  tel. (030) 634 57 00. Mocht u meer willen weten over de laatst bekende pachtnormen, dan verwijzen wij u graag door naar https://www.rvo.nl/.