Bestuur

Ons bestuur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een overheidsorgaan en is wat betreft de inrichting van het bestuur goed te vergelijken met een gemeente. Zoals elke gemeente een gemeenteraad, een college, wethouders en een burgemeester heeft, zo heeft De Stichtse Rijnlanden een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, hoogheemraden en een dijkgraaf.

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de twee commissies van advies zijn openbaar en live te volgen. Tijdens de commissievergaderingen kunt u uw mening laten horen over een onderwerp op de agenda of een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt. Het verzoek tot inspreken dient uiterlijk voor het begin van de vergadering bij de voorzitter te worden ingediend. Voor meer informatie over het spreekrecht en de voorwaarden die daarbij gelden, zie artikel 14 Spreekrecht derden van het Reglement voor de vaste commissies van advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De praktische zaken rond de vergaderingen worden beschreven in de reglementen van orde:

Bestuursstukken

Voor het raadplegen van de vergaderkalender, de vergaderstukken en andere relevante openbare stukken van het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, waarvan 23 verkiesbare en 7 geborgde (niet-verkiesbare) zetels.

Duocommissieleden In commissies uit het algemeen bestuur (AB) worden de voorstellen van het college voorbesproken en wordt hierover advies uitgebracht aan het college, waarna de voorstellen ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Elke fractie heeft de mogelijkheid om een duocommissielid aan een commissie te laten deelnemen. Een geïnstalleerd duocommissielid is niet tevens AB-lid, maar stond wel op de kandidatenlijst voor de verkiezingen c.q. op de reservelijst voor de geborgde AB-zetels.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier hoogheemraden, elk met hun eigen portefeuilles (kijk bij elk afzonderlijk collegelid welke onderwerpen hij of zij in portefeuille heeft) .

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur.

Bekijk het coalitieakkoord 'Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer' met daarin opgenomen de portefeuilleverdeling:

Commissies van advies

Het waterschap heeft twee commissies van advies met ieder hun eigen aandachtsgebied: de commissie BMZ en de commissie SKK.

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van het hoogheemraadschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf heeft zitting in het dagelijks bestuur en maakt geen deel uit van het algemeen bestuur.

Jeugdbestuur

Ons waterschap heeft ook een jeugddijkgraaf en jeugdhoogheemraden.

Regelgeving

De regelgeving voor De Stichtse Rijnlanden is vastgelegd in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan burgers en waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van een zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Beleidscyclus

De beleids- en beheercyclus stelt het bestuur en het management in staat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te (be)sturen en de financiële stromen in de organisatie te beheersen.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die naar eigen inzicht aspecten van het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan onder de loep neemt.

Vergaderzaal

Bezwarencommissie

De Commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen.