Veilige dijken

Om veilig te kunnen wonen en leven hebben we veilige dijken nodig. De belangrijkste waterkering in ons gebied is de dijk van de Neder-Rijn en de Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Deze dijk beschermt de Randstad tegen hoog water vanaf de rivier en is 55 km lang. Daarnaast beheren we meer dan vierhonderd kilometer aan kleinere dijken. Deze beschermen de polders tegen overstromingen.

Wat doet het waterschap aan veilige dijken?

Het waterschap:

  • inspecteert de dijken regelmatig;
  • beoordeelt vergunningaanvragen voor activiteiten in en bij dijken;
  • controleert of vergunninghouders zich aan de regels houden;
  • maakt beleid voor dijken;
  • verbetert de dijken waar dat nodig en verplicht is
  • bestrijdt muskusratten omdat zij schade toebrengen aan de dijken

Wat gebeurt er bij een doorbraak van de Lekdijk?

Wanneer de Lekdijk of de dijk langs de Neder-Rijn zou doorbreken, is de ramp niet te overzien. Een aanzienlijk deel van de Randstad komt dan onder water te staan. Twee simulatiefilmpjes laten zien hoe het water zich verspreidt na een dijkdoorbraak bij respectievelijk Nieuwegein en Amerongen.

Wat gebeurt er bij hoogwater of droogte?

Bij hoogwater, extreme wateroverlast of droogte lopen de dijken extra risico. Bij zo'n calamiteit treft het waterschap extra maatregelen.

Hoe veilig woon ik?

Heel veilig. In het gebied van De Stichtse Rijnlanden gelden strenge veiligheidsnormen voor de dijken.

Muskus- en beverratten, bevers en de dijk

Muskus- en beverratten brengen schade toe aan dijken en kaden. Daarom bestrijden we ze namens zes waterschappen in Midden- en West-Nederland. Bevers zijn beschermde dieren; lees meer in het beverprotocol hoe we met hen omgaan.

Project 'Sterke Lekdijk': Randstad ook in de toekomst veilig

De dijk langs de Neder-Rijn en de Lek is heel belangrijk voor de veiligheid van de Randstad. De economische motor van ons land moet ook in de toekomst veilig blijven. In het project Sterke Lekdijk werken we samen aan de versterking van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven.

Veilige dijken in cijfers

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheert ruim 500 kilometer aan waterkeringen. Daarvan is:

  • 55 kilometer primaire kering;
  • 330 kilometer regionale kering;
  • 117 kilometer overige kering.

Legger

In de legger (een verzameling digitale kaarten) is de ligging en de omvang van de waterkeringen vastgelegd.

Waterveiligheidsrapportage

Het waterschap rapporteert jaarlijks over de 'staat van de waterkeringen': hoe liggen de dijken erbij en wat zijn de risico's?