Crisisbeheersing

Als een incident ingrijpende gevolgen krijgt, komt de crisisorganisatie van De Stichtse Rijnlanden in actie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij wateroverlast, een breuk in een persleiding, dijkdoorbraak, extreme droogte of regenval of een incident op één van onze zuiveringsinstallaties.

Soorten crises

We onderscheiden zeven soorten watercrises:

  • Hoogwater op de Lek en Neder-Rijn. Wanneer het waterpeil op de grote rivieren flink stijgt kan dit in het meest extreme geval overstromingen of een dijkdoorbraak tot gevolg hebben. Het waterschap neemt maatregelen om een overstroming van deze belangrijke primaire waterkering te voorkomen;
  • Regionale waterkeringen. Een breuk of overstroming van een regionale waterkering, zoals de Grechtdijk of de kade langs de Dubbele Wiericke;
  • Wateroverlast. Hevige regenval kan tot gevolg hebben dat sloten en weteringen het water niet meer kunnen verwerken en er wateroverlast ontstaat;
  • Watertekort. Langdurige droogte heeft veel gevolgen voor de veiligheid van dijken, de natuur, zoetwatervoorziening en beregening van gewassen;
  • Zuiveringstechnische werken. Hierbij kan het gaan om een breuk in een persleiding naar een rioolwaterzuivering, een uitgevallen rioolgemaal of een brand of andere storing op een zuivering;
  • Waterkwaliteit. De kwaliteit van oppervlaktewater kan achteruit gaan door onder meer vervuild bluswater, blauwalgen en lozingen van chemische stoffen in het water. Sterfte van vissen en andere waterdieren en -planten kan het gevolg zijn;
  • Vaarwegen. Een ongeval op een vaarweg, in beheer bij het waterschap. Bijvoorbeeld de Kromme Rijn of Dubbele Wiericke.

Alarmnummer

Voor spoedeisende meldingen is het waterschap 24 uur per etmaal bereikbaar via het alarmnummer (030) 634 57 00.

Bekijk ook de pagina Melding, klacht of overlast

Crisisbeheersing

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een crisisorganisatie die in actie komt bij situaties zoals die hierboven beschreven zijn. Om voorbereid te zijn ontwikkelen we crisisplannen en organiseren we opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit doen we niet alleen, maar samen met netwerkpartners zoals collega-waterschappen, veiligheidsregio's en/of gemeenten. De werkwijze van de crisisorganisatie staat beschreven in het crisisplan.

Dijkbewakingsorganisatie

De dijkbewakingsorganisatie, ook wel het dijkleger genoemd, bestaat uit medewerkers van het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te inspecteren. Dit gebeurt bij hoogwater maar ook bij extreme droogte. Kijk in het filmpje hoe dat in zijn werk gaat.