Over ons

Bestuur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een overheidsorgaan en is wat betreft de inrichting van het bestuur goed te vergelijken met een gemeente.

Vergaderingen

Live meekijken met vergaderingen van het algemeen bestuur en twee commissies, stukken raadplegen en zien wanneer er wordt vergaderd.

Belastingen

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Regelgeving zoeker

De regelgeving voor De Stichtse Rijnlanden is vastgelegd in verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan burgers en waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van een zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Beleidscyclus

De beleids- en beheercyclus stelt het bestuur en het management in staat om de (financiële stromen in de) organisatie te sturen en te beheersen.

Waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Het ontwerp-waterbeheerprogramma beschrijft voor de komende zes jaar onze ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe we daar samen met u aan willen werken.