Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019)

Het waterschap heeft voor het gebied van gemaal De Tol (het dorp Kockengen en de polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek) een raamwaterplan en peilbesluit opgesteld. Het algemeen bestuur heeft de documenten 20 februari 2019 vastgesteld. In het raamwaterplan staat wat er in het gebied speelt en welke opgaven moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen.

Actueel

Contact

Een plan op hoofdlijnen

Oplossingsrichtingen, zoals het herindelen van peilgebieden en het verlagen van het waterpeil, zijn op hoofdlijnen geformuleerd. De verdere uitwerking van de maatregelen, bijvoorbeeld hoeveel lager het waterpeil komt, gebeurt in deelplannen. De deelplannen van het dorp en het retentiegebied, zijn de eerste plannen die zullen worden uitgewerkt. De formele inspraak op deze deelplannen gebeurt op een later moment, zodra deze gereed zijn.

Peilbesluit de Tol

Tegelijk met het raamwaterplan is een conserverend peilbesluit vastgesteld waarin de huidige waterpeilen zijn vastgesteld. Dit peilbesluit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deelplannen. Indien nodig volgt het waterschap voor de deelplannen een projectplanprocedure en wordt het peilbesluit (partieel) herzien.

Samen met

De uitwerking van het raamwaterplan in deelplannen, gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en belangenorganisaties uit Kockengen. Hiervoor is een adviesgroep ingesteld die meedenkt en het waterschap (on)gevraagd adviseert.

Samen verantwoordelijk

Ook op het gebied van bodemdaling zijn partijen samen verantwoordelijk voor het vertragen van de bodemdaling en het nemen van maatregelen. Het waterschap werkt samen met inwoners, belangenorganisatis en andere overheden aan een duurzaam en vitaal veenweidegebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het projecten Kockengen Waterproof waar gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen werken aan een langetermijnvisie en -oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Initiatief agrariërs

Daarnaast faciliteert het waterschap een initiatief van de agrariërs in een aantal polders om onderwaterdrainage in hun percelen aan te brengen. Onderwaterdrainage zorgt voor een gelijkmatiger grondwaterstand gedurende de seizoenen. Hierdoor kan in combinatie met een peilaanpassing, de bodemdaling en de CO2 emissie beperkt en de wateropgave verminderd worden.

Het gebied in beeld

Het gebied in beeld

Het bemalingsgebied van gemaal De Tol.

Nieuw peilbesluit Kortrijk

Het waterschap heeft de oplossing voor het deelplan Kortrijk vanuit het raamwaterplan De Tol uitgewerkt. Het peilgebied in Kortrijk wordt heringedeeld (opgesplitst) in twee peilgebieden: een hoger en een lager deel. In het lagere deel (noordwestkant) wordt een peilaanpassing doorgevoerd, volgend op de opgetreden maaivelddaling in het (veenweide)gebied. In het hogere deel (zuidoostkant) blijft het peil gelijk aan het huidige peil.

Nieuwe stuwen

Voor het opsplitsen van het peilgebied Kortrijk worden twee stuwen geplaatst: één bij de spoorlijn en één bij de snelweg A2. Hoe deze twee stuwen gerealiseerd gaan worden, staat beschreven in het projectplan stuwen Kortrijk Zuid en Keulschevaart.

Het projectplan waarin de werkzaamheden staan beschreven, vindt u via de link hieronder.

Andere projecten in Kockengen

Het waterschap is ook bezig met het verbeteren van de kade langs de Bijleveld (Wagendijk) en de aanleg van een hoogwatervoorziening achter een aantal woningen langs de Wagendijk.

Meer over wateroverlast

Voorkant informatiewijzer

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Kaart plangebied De Tol

Deelgebieden: Kockengen, Portengen, Kortrijk, Otterspoorbroek, Gieltjesdorp, Laag-Nieuwkoop.

Uitvoering project: Verbeteren watersysteem in Gieltjesdorp

Het watersysteem in de polder is geoptimaliseerd, zodat het water beter gestuurd kan worden en de kans op overlast afneemt. De werkzaamheden zijn afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met Winfried van Leeuwen via winfried.van.leeuwen@hdsr.nl

Kockengen Waterproof

Hoe in het zakkende Kockengen openbaar gebied op te hogen en wegen op orde te brengen?

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het raamwaterplan en peilbesluit De Tol? Meld u dan aan!