Peilbesluit Portengen Laag vastgesteld

Het waterschap heeft de oplossing voor het deelplan Portengen Laag (gemeente Stichtse Vecht) vanuit het Raamwaterplan De Tol uitgewerkt. Het algemeen bestuur heeft de wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport vastgesteld op 21 december 2022. Bij het plan hebben bewoners en gebruikers in het gebied meegedacht. Het waterschap heeft plannen om het waterpeil in de sloten van Portengen Laag aan te passen. Dit staat beschreven in de wijziging van het peilbesluit De Tol voor peilgebied Portengen Laag.

De ontwerp-wijziging heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de wijziging op het peilbesluit aan te passen. Het ontwerp peilbesluit is dus ongewijzigd.

Stukken inzien en beroep na vaststelling

U kunt het peilbesluit inclusief bijlagen van 25 februari 2023 tot en met 7 april 2023 inzien op de website van het waterschap: Nieuw peilbesluit Portengen Laag - HDSR.

Belanghebbenden kunnen van 25 februari 2023 tot en met 7 april 2023 beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Informatie over hoe dit in zijn werk gaat, kunt u vinden in de bekendmaking in Waterschapsblad 2023, 2244.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking (4 maart 2023). De peilaanpassing wordt stapsgewijs doorgevoerd (maximaal 3 cm per jaar). De eerste stap van de peilaanpassing wordt doorgevoerd bij het instellen van het zomerpeil in 2023.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider van peilbesluit De Tol, via 030 – 209 5700 of door te mailen naar marije.van.bergen@hdsr.nl.