Wateroverlast Kockengen

In Kockengen en omliggende polders is in juli 2014 sprake geweest van hevige wateroverlast na een zware zomerse bui. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over deze wateroverlast, kunt u kaarten bekijken en informeren we u over de vervolgstappen die het waterschap neemt of heeft genomen.

Een terug- en vooruitblik

Op 19 januari 2016 heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden het rapport ‘Geleerde lessen en verkenning naar geschikte maatregelen maalgebied De Tol’ vastgesteld. Met de klankbordgroep Kockengen Waterproof is op 24 maart het proces waarin we gezamenlijk hebben gezocht naar geschikte mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, afgerond.

Investeren in samenwerking

Dat betekent niet dat we nu 'klaar' zijn. Een deel van de maatregelen uit deze rapportage zal de komende periode worden gerealiseerd als onderdeel van grotere projecten. Ook blijven we als waterschap en gemeente investeren in de, inmiddels goede, samenwerking. Maatregelen met een grote ruimtelijke impact en meerdere betrokken belangen worden opgenomen in het nieuw op te stellen gebiedsplan.

Modelsimulatie

Het bureau Nelen&Schuurmans heeft een modelsimulatie gemaakt van de wateroverlastsituatie eind juli 2014.

Geleerde lessen en verkenning naar geschikte maatregelen maalgebied De Tol

In dit rapport zijn de maatregelen naar aanleiding van de wateroverlastsituatie in juli 2014 beschreven. Dit rapport laat zien welke lessen wij hebben geleerd van de wateroverlast en op welke manier wij deze hebben opgenomen in onze dagelijkse werkzaamheden. Ook beschrijft het welke maatregelen mogelijk zijn (en welke niet) om wateroverlast in de toekomst te beperken.

Registratiegegevens van het waterschap

Hier vindt u informatie over registratiegegevens van gemalen en stuwen in Kockengen e.o. tijdens de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) op 28 juli en registratiegegevens van verschillende meetnetten van het waterschap, zoals oppervlaktewaterstanden, pompen, stuwen en schuiven.

Afstudeerscriptie Noodvoorziening wateroverlast Kockengen

In deze afstudeerscriptie Noodvoorziening wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) Kockengen is een variantenstudie uitgevoerd naar tijdelijke maatregelen ter beperking van wateroverlast in Kockengen. De scriptie bestaat uit een rapport en een bijlagenboek.