Aanleg waterinfiltratie polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen

In de polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen is gestart met de aanleg van een waterinfiltratiesysteem in de bodem. Tien boeren in deze polders leggen samen waterinfiltratiebuizen aan in 230 hectare grasland. Doel hiervan is de bodemdaling van het veen te remmen en daarbij ook de CO2-uitstoot te verminderen. Het project is een initiatief van de agrarische gebiedscoöperatie Rijn Vecht & Venen en is zorgvuldig afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Stichtse Vecht, Kockengen Waterproof, de provincie Utrecht en Utrecht-West. Het project valt onder Klimaatslim boeren op veen.  Voor de investering in waterinfiltratiebuizen is Europese subsidie verstrekt. Er is een aantal referentiepercelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José van Miltenburg van Rijn Vecht & Venen (info@josevanmiltenburg.nl) of projectleider Marije van Bergen.

Contact

De boeren en verschillende instanties werken hier samen aan het remmen van de bodemdaling. De agrarische gebiedscoöperatie Rijn Vecht & Venen heeft de boeren geholpen met de Europese subsidieaanvraag en zorgt voor de gezamenlijke aanleg. Het waterschap brengt kennis van lopende pilots in, meet aan de verwachte effecten en maakt de waterpeilen passend. De provincie Utrecht verstrekt subsidie voor het gezamenlijke proces en de metingen. De gemeente Stichtse Vecht is bezig met het ophogen van de wegen, de riolering en het openbaar groen in het dorp Kockengen. Ze is heel blij met dit project, omdat het een duurzaam effect heeft op de grootschalige werkzaamheden die zij uitvoert.

Samen bodemdaling remmen

Als het veen in de polders uitdroogt, verteert de grond die bestaat uit plantenresten. Daardoor zakt de bodem en bij het verteren komt CO2 vrij. De waterinfiltratiebuizen die in verbinding staan met het slootwater, houden de veenbodem in droge perioden vochtig en remmen deze processen. Eigenlijk worden er met de buizen ondergrondse slootjes in het land gemaakt. In deze polders passen we voor het eerst biodrains toe in een deel van de percelen. Deze zijn gemaakt van aardappelzetmeel in plaats van kunststof.

Ondergrondse slootjes en buizen van aardappelzetmeel

Als het veen in de polders uitdroogt, verteert de grond die bestaat uit plantenresten. Daardoor zakt de bodem en bij het verteren komt CO2 vrij. De waterinfiltratiebuizen die in verbinding staan met het slootwater, houden de veenbodem in droge perioden vochtig en remmen deze processen. Eigenlijk worden er met de buizen ondergrondse slootjes in het land gemaakt. In deze polders passen we voor het eerst biodrains toe in een deel van de percelen. Deze zijn gemaakt van aardappelzetmeel in plaats van kunststof.

Metingen bodemdaling

Een aantal grondeigenaren die nog geen waterinfiltratiesysteem aanlegt, stelt hun percelen beschikbaar om ook metingen te doen aan de bodemhoogte. Het effect op het remmen van de bodemdaling met en zonder infiltratiebuizen kan dan goed vergeleken worden. Voor de investering in waterinfiltratiebuizen is Europese subsidie verstrekt. Het gehele project inclusief metingen, is onderdeel van Kockengen Waterproof. Hierbij zijn diverse instanties betrokken.

Watergebiedsplan / peilbesluit De Tol

Het waterschap heeft voor het gebied van gemaal De Tol (het dorp Kockengen en de polders Portengen, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp en Otterspoorbroek) een raamwaterplan en peilbesluit opgesteld. Het algemeen bestuur heeft de documenten 20 februari 2019 vastgesteld. In het raamwaterplan staat wat er in het gebied speelt en welke opgaven moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen.