Nieuw peilbesluit Kortrijk

Het waterschap heeft de oplossing voor het deelplan Kortrijk vanuit het raamwaterplan De Tol uitgewerkt. Bij het plan hebben bewoners en gebruikers in het gebied meegedacht. De oplossing is beschreven in een ontwerp-wijziging van het peilbesluit en een ontwerp-projectplan. Deze plannen hebben van 20 januari tot en met 2 maart 2021 ter inzage gelegen. Op 13 juli 2021 zijn de plannen behandeld in  het dagelijks bestuur van het waterschap. Op het ontwerp-peilbesluit zijn vier zienswijzen ingediend. Die zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. Wel is een figuur in de toelichting bij het peilbesluit gecorrigeerd (figuur 18).

Het peilbesluit is op 6 oktober 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het projectplan is op 16 maart 2021 ongewijzigd vastgesteld.

Peilbesluit op hoofdlijnen

In de wijziging van het peilbesluit staat welke waterstanden het waterschap voor de polder Kortrijk gaat hanteren. Het peilgebied in Kortrijk wordt heringedeeld (opgesplitst) in twee peilgebieden: een hoger en een lager deel. De scheiding ligt op de spoorlijn Woerden-Breukelen en de snelweg A2. In het lagere deel (noordwestkant) wordt een peilaanpassing doorgevoerd, volgend op de opgetreden maaivelddaling in het (veenweide)gebied. In het hogere deel (zuidoostkant) blijft het peil gelijk aan het huidige peil.

Wat wil het waterschap met het peilbesluit bereiken?

Hieronder vindt u het besluit 'Wijziging op het peilbesluit De Tol (2019), deelgebied Kortrijk (2021)' en de toelichting bij het besluit. Hierin wordt de oplossing voor het deelplan / deelgebied Kortrijk vanuit het raamwaterplan en de daarbij benodigde wijziging van het peilbesluit toegelicht. De oplossing is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitgebreid gebiedsproces en dus in nauwe samenwerking met het gebied. Samengevat bestaat de oplossing uit de herindeling (opsplitsing) van het peilgebied in de polder Kortrijk en peilaanpassing in één helft van het peilgebied in navolging van de maaivelddaling. Om de uitvoering mogelijk te maken, is het peilbesluit uit 2019 gewijzigd. In deze wijziging op het peilbesluit zijn de ligging van de nieuwe peilgebiedsindeling en de hoogte van het nieuwe peil vastgelegd voor deelgebied Kortrijk. Alle maatregelen uit het raamwaterplan - waarvan deze oplossing in Kortrijk een belangrijk onderdeel is - dragen eraan bij dat De Tol toekomstbestendig en robuust wordt (geheel is meer dan de som der delen).

Inspraak en informatiemoment

De ontwerp-wijziging van het peilbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van 20 januari tot en met 2 maart 2021. Belanghebbenden konden gedurende deze inspraakperiode een zienswijze indienen. Het waterschap heeft op donderdag 11 februari 2021 een informatiemoment georganiseerd tijdens de inspraakperiode. Tijdens deze bijeenkomst heeft het waterschap vragen beantwoord en de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van de plannen en de procedure. Tijdens de inspraakperiode zijn er 4 zienswijzen ontvangen.

Vaststelling

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft alle zienswijzen verzameld en opgenomen in een inspraakrapport, die naar de insprekers is verzonden. In het inspraakrapport staat hoe het waterschap de zienswijzen behandelt.  Op 6 oktober 2021 zijn het peilbesluit en het bijbehorende inspraakrapport door het algemeen bestuur vastgesteld.

Contact

Marije van Bergen
Marije van Bergen
projectleider

Voor meer informatie over de wijziging van het peilbesluit voor deelgebied Kortrijk kunt u bellen of mailen met de projectleider Marije van Bergen.

Bent u visueel of anderszins beperkt en heeft u moeite met het lezen van de documenten,  neem dan ook contact op met Marije, E-mail marije.van.bergen@hdsr.nl

Bernard de Jong vertelt over het peilbesluit

Bernard de Jong op RPL FM

Bernard de Jong, bestuurlijk verantwoordelijk voor de polder Kortrijk, legt op de lokale omroep van Woerden RPL uit, welke plannen er zijn in de polder Kortrijk.

Opgaven voor Kortrijk

Voor deelgebied Kortrijk ziet het waterschap een aantal opgaven, deze volgen uit het raamwaterplan De Tol Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019) - HDSR. Met een opgave wordt een taak en/of vraagstuk bedoeld. Het waterschap ziet een opgave als een waterhuishoudkundig-gerelateerde kans, taak of vraagstuk die moet worden benut of opgelost.

Oplossingen voor Kortrijk

Het deelplan voor Kortrijk is uitgewerkt. Samengevat bestaat de oplossing uit de herindeling (opsplitsing) van het peilgebied in de polder Kortrijk en een peilaanpassing in één helft van het peilgebied in navolging van de maaivelddaling.

Peilindexatie (peilaanpassing)

Peilindexatie of peilaanpassing betekent dat we het waterpeil naar beneden bijstellen ten opzichte van het voorgaande peilbesluit.

Bij peilaanpassing wordt de natuurlijke maaivelddaling gevolgd. De drooglegging verandert niet ten opzichte van het voorgaande peilbesluit.

Remmen bodemdaling met waterinfiltratiesystemen

In deelgebied Kortrijk zakt de veenbodem jaarlijks. Deze bodemdaling leidt tot verschillen in de maaiveldhoogte in het gebied, uitstoot van broeikasgassen en het vrijkomen van nutriënten. Om te zorgen dat de bodemdaling in het gebied voor de toekomst wordt afgeremd, worden in Kortrijk Laag waterinfiltratiebuizen (onderwaterdrainage) aangelegd door de agrariërs. De infiltratie van water zorgt ervoor dat de grondwaterstand actief wordt beïnvloed, zodat deze minder uitzakt in droge perioden. De verhoging van de grondwaterstand zal leiden tot minder veenoxidatie. Hierdoor is de verwachting dat de bodemdaling verminderd ten opzichte van de huidige situatie.

Fundering van mijn bebouwing

Mogelijk maakt u zich zorgen over de fundering van uw bebouwing, met name als uw bebouwing op staal gefundeerd is of op houten palen waarvan de koppen droog kunnen vallen. Wij begrijpen uw zorgen, maar het waterschap kan maar zeer beperkt wat doen, omdat de grondwaterstand rond en onder uw bebouwing bepalend is voor de toestand van uw fundering. Daarbij bent u zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen bij uw bebouwing. Bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kunt u informatie vinden en een stappenplan voor de aanpak van herstel van uw fundering.

Nieuwe stuwen

Voor het opsplitsen van het peilgebied Kortrijk worden twee stuwen geplaatst: één bij de spoorlijn en één bij de snelweg A2. Hoe deze twee stuwen gerealiseerd gaan worden, staat beschreven in het projectplan stuwen Kortrijk Zuid en Keulsevaart. Het projectplan kunt u hier vinden: