Gebiedsproces

Een gebiedsproces is een manier om stap voor stap en in overleg met de betrokken partijen tot een plan te komen. Hoe kunnen een gebied en het watersysteem het beste worden ingericht? En welk waterbeheer is het meest passend? Dit zijn vragen die tijdens het gebiedsproces worden beantwoord.

Er komen de komende jaren veel ontwikkelingen op onze regio af: er moeten bijvoorbeeld woningen worden gebouwd, de landbouw verandert, er wordt natuur ontwikkeld, het klimaat verandert en de energietransitie loopt. Maar de beschikbare ruimte is beperkt. Er moeten daarom keuzes gemaakt worden bij het maken van nieuwe plannen. Tegelijkertijd kan het veel opleveren als je ontwikkelingen combineert en de besluitvorming op elkaar afstemt. In een gebiedsproces komen de verschillende opgaven samen. We werken eraan om deze opgaven een plek te geven in het gebied.

Het waterschapsbelang in een gebiedsproces

Water speelt een steeds grotere rol bij de uitdagingen in onze samenleving. Plannen voor een gebied raken vrijwel altijd de waterkwaliteit, de waterveiligheid of de beschikbaarheid van water. De uitdagingen en kansen verschillen per regio. Want het beheergebied van ons waterschap is divers: van het veenweidegebied in het westen, via het stedelijke middengebied tot de hogere zandgronden in het oosten.

Het waterschap is trekker in gebiedsprocessen waar we een grote rol of mogelijkheden zien voor de invulling van onze kerntaken ‘waterveiligheid, voldoende en gezond water’. In gebiedsprocessen van anderen denken we mee en geven we aan wat nodig is voor een goed waterbeheer. Daar waar nodig investeren we in het watersysteem om voorbereid te zijn op de toekomst.

Hoe werken we samen in het gebiedsproces?

In een gebiedsproces werkt het waterschap samen met andere overheden en partijen. Wie dat zijn, verschilt per gebied en is afhankelijk van wat de vraagstukken en mogelijkheden zijn. Het kunnen inwoners zijn, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties, belangenvertegenwoordigers en/of overheden. Tijdens het gebiedsproces zoeken we samen naar antwoorden op vragen als: Hoe remmen we de bodemdaling? Wat kunnen we doen voor de biodiversiteit? Hoe zorgen we dat er in (extreem) droge perioden zo lang mogelijk water beschikbaar is? En in zeer natte perioden: hoe blijft wateroverlast zoveel mogelijk beperkt?

Gebiedsplan

Het resultaat van een gebiedsproces is een gebiedsplan. Soms legt het waterschap de afspraken daarbij vast in het peilbesluit. Andere keren zijn er vergunningen of intentieverklaringen nodig. Ook dit is weer afhankelijk van het type project.


Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Vaak betreft dit één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.