Bodemdaling veenweidegebied


De bodem in het veenweidegebied daalt maximaal 1 centimeter per jaar. Daarom wil het waterschap de  huidige inzet om bodemdaling te remmen, verder versterken. De ambitie is om samen met partners in het veenweidegebied, de bodemdaling in 2030 met 50 procent te vertragen. Om dit te realiseren gaan we door met de experimentele maatregelen die al in gang zijn gezet zoals (gestuurde) waterinfiltratie. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn. Daarbij werken we nauw samen met andere partijen. We benutten de kracht in het gebied door pilots bij agrariërs te ondersteunen en spelen in op nieuwe initiatieven.

Hierdoor doen we kennis op die we weer delen met het gebied. Het waterschap participeert in diverse proeven met infiltratiebuizen (ook wel 'waterinfiltratie' genoemd). Het doel is het in beeld brengen van de effecten van deze vorm van 'infiltratie' op de bodemdaling, de waterkwaliteit en het waterbeheer. Daarnaast verkennen we of het wenselijk is ons beleid over peilbeheer aan te passen. Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen. Hieronder leest u meer over de initiatieven uit het gebied.

Aanpak remmen bodemdaling veenweide in beeld

Plaat Terugblik programma bodemdaling veenweide 2017 2019 Samen leren door te doen

Aanpak remmen bodemdaling: hoe nu verder

Aanpak remmen bodemdaling hoe nu verder

Actueel

Sturen met grondwater: Bedrijvenproef Spengen

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Toekomstbestendige polder Lange Weide

In de Polder Lange Weide nabij Driebruggen is in 2018 en 2019 in totaal 450 kilometer aan infiltratiebuizen ('onderwaterdrainage') aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke nabij Driebruggen, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

Polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen

DSC05907

In de polders Kortrijk en Portengen bij Kockengen leggen tien boeren een waterinfiltratiesysteem aan in de bodem op 230 hectare grasland. Op percelen van een aantal grondeigenaren zonder waterinfiltratiesysteem, worden metingen gedaan aan de bodemhoogte.

Meijepolder Laag nabij Bodegraven

In de Meijepolder Laag willen twaalf grondeigenaren op bijna 300 hectare waterinfiltratie aanleggen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit. De sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert.

Polders bij de Vlist

In de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart, leggen 21 melkveehouders een waterinfiltratiesysteem aan in een gebied van 352 hectare.
Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit,  meer biodiversiteit en de verduurzaming van de melkveehouderij.

Klimaatslim boeren op veen

Bij Klimaatslim boeren op veen staat een polderaanpak centraal. Dat betekent dat deelnemende boeren en waterschap samenwerken aan maatwerk per polder. Daarbij leren ze de bedrijfsvoering en het waterbeheer beter op elkaar af te stemmen en biodiversiteit te stimuleren.

Nationaal onderzoek broeikasgasuitstoot veengebieden

Illustratie Uitstoot van broeikasgassen door veenafbraak

Er is een landelijk onderzoeksprogramma gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. 
Het beperken van broeikasgasemissies is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Film over bodemdaling Het zinkende land

U kunt de documentaire bekijken door op de link te klikken en in te loggen met het wachtwoord: ZinkendLand_171115