Nieuw peilbesluit Portengen Laag

Het waterschap heeft de oplossing voor het deelplan Portengen Laag vanuit het raamwaterplan De Tol uitgewerkt. Bij het plan hebben bewoners en gebruikers in het gebied meegedacht. Het waterschap heeft plannen om het waterpeil in de sloten van het peilgebied Portengen Laag aan te passen. Dit staat beschreven in de ontwerp-wijziging van het peilbesluit De Tol voor peilgebied Portengen Laag.

Peilbesluit op hoofdlijnen

In de wijziging van het peilbesluit staat welke waterstanden het waterschap voor de polder Portengen Laag gaat hanteren. Het peilbesluit is onderdeel van het raamwaterplan De Tol (2019). De belangrijkste opgaven in dit gebied zijn een passend peil, omgaan met wateroverlast en verminderen van de bodemdaling.

Voor de integrale aanpak van de problematiek is peilaanpassing nodig. Het voorgestelde peil is toegesneden op de aanwezige belangen en functies in het gebied, vermindert het risico op wateroverlast en wordt gecombineerd met maatregelen om de grondwaterstand te verhogen (met als doel de bodemdaling en CO2 uitstoot te remmen).

Het noordwestelijke deel van het gebied wordt afgesplitst en wordt een apart peilgebied. In dit gebied, ten noorden van de provinciale weg en ten westen van de weg Portengen, is een natuur- en waterbergingsgebied gepland en in afwachting van de nieuwe inrichting wordt het peil hier nu niet gewijzigd.

De oplossing voor Portengen Laag is tot stand gekomen samen met het gebied in een uitgebreid gebiedsproces. Samengevat bestaat de oplossing uit het verlagen van het peil in een groot deel van het gebied en de afsplitsing van het nog in te richten natuur- en waterbergingsgebied.

Om dit mogelijk te maken, wordt het peilbesluit uit 2019 gewijzigd.

Alle maatregelen uit het Raamwaterplan De Tol, waaronder deze oplossing in Portengen Laag, dragen eraan bij dat De Tol toekomstbestendig en robuust wordt (geheel is meer dan de som der delen).

Inspraak en informatiemoment

De ontwerp-wijziging van het peilbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van 5 september tot en met 16 oktober 2022. Belanghebbenden konden gedurende deze inspraakperiode een zienswijze indienen. Het waterschap heeft op donderdag 19 september 2022 een informatiemoment georganiseerd tijdens de inspraakperiode. Tijdens deze bijeenkomst heeft het waterschap vragen beantwoord en de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van de plannen en de procedure. Tijdens de inspraakperiode zijn er 5 zienswijzen ontvangen.

Vaststelling

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft alle zienswijzen verzameld en opgenomen in een inspraakrapport, dat naar de insprekers is verzonden. In het inspraakrapport staat hoe het waterschap de zienswijzen behandelt. Op 21 december 2022 zijn het peilbesluit en bijbehorende inspraakrapport door het algemeen bestuur vastgesteld.

Contact

Marije van Bergen
Marije van Bergen
Projectleider

Het peilgebied op de kaart

Portengen Laag_peilvoorstel kaart website

Opgaven voor Portengen Laag

Voor deelgebied Portengen Laag ziet het waterschap een aantal opgaven, deze volgen uit het raamwaterplan De Tol Raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019) - HDSR. Met een opgave wordt een taak en/of vraagstuk bedoeld. Het waterschap ziet een opgave als een waterhuishoudkundig-gerelateerde kans, taak of vraagstuk die moet worden benut of opgelost.

Voor Portengen Laag zijn de opgaven:

 • Passend peilbeheer
 • Omgaan met wateroverlast
 • Verminderen bodemdaling en broeikasgassen
 • Versterken “ Gezond Water” (verbeteren waterkwaliteit en ecologie)
 • Rekening houden met kwetsbare bebouwing

De maatregelen voor peilgebied Portengen laag bestaan uit:

 1. Een peilaanpassing volgend op de opgetreden maaivelddaling in het resterende peilgebied Portengen Laag (ook wel peilindexatie genoemd);
 2. De afsplitsing van het toekomstige natuur- en retentiegebied Joostendam.

Deze maatregelen zorgen er voor dat:

 1. Een achterstallige indexatie (peilaanpassing) mogelijk is in het agrarische deel;
 2. De wateroverlast in Portengen Laag wordt verminderd omdat de berging in de sloten toeneemt;
 3. Waterinfiltratie mogelijk wordt gemaakt in het agrarische deel om de grondwaterstand te verhogen, met als doel het remmen van de bodemdaling en CO2-uitstoot in de toekomst;
 4. Het peil in het toekomstige natuur- en retentiegebied Joostendam gelijk blijft en niet geïndexeerd wordt.

Remmen bodemdaling met waterinfiltratiesystemen

In deelgebied Portengen Laag zakt de veenbodem jaarlijks. Deze bodemdaling leidt tot verschillen in de maaiveldhoogte in het gebied, uitstoot van broeikasgassen en het vrijkomen van nutriënten. Om te zorgen dat de bodemdaling in het gebied voor de toekomst wordt afgeremd, worden in Portengen Laag waterinfiltratiebuizen (onderwaterdrainage) aangelegd door de agrariërs. De infiltratie van water zorgt ervoor dat de grondwaterstand actief wordt beïnvloed, zodat deze minder uitzakt in droge perioden. De verhoging van de grondwaterstand zal leiden tot minder veenoxidatie. Hierdoor is de verwachting dat de bodemdaling verminderd ten opzichte van de huidige situatie.

Lees meer over bodemdaling

Peilindexatie (peilaanpassing)

Peilindexatie of peilaanpassing betekent dat we het waterpeil naar beneden bijstellen zodat de afstand tussen het maaiveld en het waterpeil (drooglegging) hetzelfde blijft. Bij peilaanpassing wordt de natuurlijke maaivelddaling gevolgd.

In de beleidsnota Peilbeheer (2019) (factsheet 15) staat dat de drooglegging niet wordt aangepast in peilgebieden waar meer dan 65% van de (voor bodemdaling remmende maatregelen geschikte) percelen zijn voorzien van bodemdaling remmende maatregelen, zoals hier in Portengen Laag het geval is. Het waterschap blijft peilen aanpassen aan de opgetreden maaivelddaling, maar doet dit niet tussentijds. Het waterschap zal de situatie regelmatig monitoren (het streven is minimaal elke 5 jaar) en alleen de daadwerkelijk opgetreden maaivelddaling geeft aanleiding om het peil in een peilgebied te indexeren. Bij een volgende actualisatie van het peilbesluit wordt de indexering doorgevoerd.

Fundering van mijn bebouwing

Mogelijk maakt u zich zorgen over de fundering van uw bebouwing, met name als uw bebouwing op staal gefundeerd is of op houten palen waarvan de koppen droog kunnen vallen. Wij begrijpen uw zorgen, maar het waterschap kan maar zeer beperkt wat doen, omdat de grondwaterstand rond en onder uw bebouwing bepalend is voor de toestand van uw fundering. U bent zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen bij uw bebouwing. Via onderstaande link vind u meer informatie over het grondwaterpeil en fundering van uw bebouwing.