Verbeteren watersysteem De Tol

Vanuit het Raamwaterplan De Tol is het Verbeteren van het watersysteem De Tol een deelproject.

Waarom en wat?

In verband met het toekomstbestendig en robuust maken van het hoofdwatersysteem van het gebied de Tol zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd. Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan van het gebied (primaire watergangen) om te toetsen of het watersysteem functioneert conform de eisen. Daarbij is ook gekeken naar het verbeteren van de afvoercapaciteit en de kans op wateroverlast te verkleinen. Hierbij hebben we als volgt gewerkt:

  • Inventarisatie van kunstwerken op basis van het beheerregister en inmetingen tijdens veldinspectie.
  • Ophalen input van de omgeving via de gebiedsbeheerder en rayonmedewerker.
  • Hydraulisch doorrekenen van het gebied om opstuwing te toetsen.
  • Eisen vanuit het waterschap (de Keur, het waterbeheer)
  • Hoogtetoets van nieuwe peilscheidingen.

Aan de hand van bovenstaande stappen is inzichtelijk geworden dat het systeem, op enkele punten na, functioneert. Er is geen sprake van noemenswaardige opstuwing. Hier en daar zijn de duikers wat te smal om ervoor te zorgen dat er ook in toekomst voldoende water kan worden afgevoerd. Het waterschap gaat hier nu mee aan de slag. We kijken daarbij ook vooruit naar perioden waarin het wat natter kan zijn, door klimaatverandering. Dat vermindert de kans op wateroverlast voor nu en in de toekomst.

Ook is beoordeeld of er afwijkingen zijn in het gebied. Zijn er bijvoorbeeld duikers verzakt of aan onderhoud toe? In deze eisen wordt niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar de toekomst gekeken, met o.a. nattere perioden. Door deze eisen toe te passen vermindert ook de kans op wateroverlast nu en in de toekomst.
Op basis van deze analyse moeten er zo’n 30 duikers in het gebied worden vervangen. De duikers liggen vaak niet op de juiste diepte en hebben een te kleine diameter. Hierdoor functioneert het watersysteem minder optimaal. Naast de duikers worden ook enkele stuwen en inlaten vervangen en wordt er beschoeiing hersteld of uitgebreid.

De duikers worden in 2024/2025 aangelegd. Dit wordt verdeeld in twee percelen. Eerst zijn de duikers aan de Schutterskade aan de beurt. In 2025 volgen de overige duikers (deze liggen verspreid over het gehele gebied). De eigenaren van percelen aangrenzend aan de te vervangen duikers zijn of worden hierover via een brief geïnformeerd.

Wat is onze werkwijze?

Tijdens het vervangen van de duikers wordt de watergang geheel of gedeeltelijk drooggezet voor een periode van maximaal 12 uur.

We nemen telefonisch contact op met de perceeleigenaren waar we onze werkzaamheden gaan uitvoeren. Dan kunnen we de voor hen relevante aspecten toelichten.

De aannemer neemt vooraf aan uitvoering contact op met perceeleigenaar om de uitvoeringsperiode af te stemmen. De aannemer streeft ernaar zoveel mogelijk te voorkomen om naastgelegen weilanden  te betreden.

De dammen worden in goede staat opgeleverd na afronding van de werkzaamheden.

Voor de overige werkzaamheden is de werkwijze nog onbekend.

Contact

linde_van_laerhoven
Linde van Laerhoven
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De geplande oplevermaand is juli 2024.

De uitvoering is gepland in Q1 en Q2 van 2025.