Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer


De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is ongeveer eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig. Ons waterschap en hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan dit project, dat onderdeel is van het Deltaprogramma Zoetwater.

Actueel

Contact

Miriam Duijkers
Omgevingsmanager

In beeld: nut en noodzaak van de KWA+

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan aanvoer van zoet water vanuit het midden van het land?
Deze animatie brengt dit helder in beeld.

De KWA en de capaciteitsuitbreiding

In deze film vertellen we over de wateraanvoer in de droge zomer van 2018 en krijgt u een indruk welke maatregelen nodig zijn om de capaciteit van de wateraanvoer te vergroten.