Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Daarnaast heeft het een gunstige invloed op de waterkwaliteit. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is, wordt iets dieper gebaggerd (dit wordt overdiepte genoemd). Zo voorkomen we ook dat er over een paar jaar weer baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Locaties en planning

Fase 4

In de vierde en tevens laatste fase van dit project wordt een gedeelte in Oudewater gebaggerd en het traject van Hekendorp tot en met Haastrecht. De werkzaamheden zouden per 1 oktober 2022 starten. Door onzekerheid over de stortlocatie van de bagger en eventuele veranderingen in werkwijze tot gevolg, waren we genoodzaakt de baggerwerkzaamheden stil te leggen. Per 9 januari 2023 start het baggeren weer en medio april 2023 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.

Baggeren in vier fases

Aanvankelijk zouden de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases. Het was de ambitie de werkzaamheden op 1 april 2022, na fase 3 gereed te hebben. Echter heeft de aannemer vertraging opgelopen door extreme weersomstandigheden als sneeuw, vorst en wind in het eerste kwartaal van 2021. Hierdoor is er een vierde fase toegevoegd.

Wilt u meer weten over de exacte locaties en planning? Neem dan een kijkje op de baggerportal.

Inloopuur tijdens uitvoerwerkzaamheden

Tijdens de baggerwerkzaamheden is er iedere dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur een inloopuur in de bouwkeet van J.P. Schilder B.V. De omgevingsmanager en uitvoerder zijn dan aanwezig.

Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden van fase 4 of de Baggerportal, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Caroline Schilder van J.P. Schilder B.V., telefoonnummer: 06-43542776.

Informatieavonden

De laatste informatieavond heeft plaatsgevonden op 21 december 2022. Deze informatieavond was voor omwonenden en andere belanghebbenden over de voortgang van de laatste fase.

Informatiebijeenkomst 8 maart 2022

De baggerwerkzaamheden van fase 3 verliepen zeer voorspoedig. Daarom werd eerder gestart met het baggeren tussen Oudewater en Hekendorp. Op dinsdag 8 maart 2022 organiseerden de aannemer J.P. Schilder en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een digitale informatiebijeenkomst voor aanwonenden en geïnteresseerden.

Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, of wilt u de presentatie nog een keer teruglezen? Dan kunt u hier de presentatie downloaden.

Presentatie Informatieavond Baggeren (pdf, 1.3 MB)

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de baggerwerkzaamheden? In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavonden zijn hierin verwerkt. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Baggeren in vier fases

Foto baggerwerkzaamheden

Het was de ambitie om de werkzaamheden op 1 april 2022 gereed te hebben. Door vertraging is dit niet mogelijk geweest. Daarom is er een vierde fase toegevoegd. Deze fase duurt van januari tot medio maart 2023. De exacte locaties per fase vindt u terug in de Baggerportal.

Werkwijze

Bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie of opstellocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar de stortlocatie of nog een keer overgeladen in een groot schip die naar de stortlocatie vaart. Deze locaties wijzigen vaker gedurende het werk. Bij de keuze van de overslaglocaties is rekening gehouden met overlast door brugopeningen. In de baggerportal wordt deze locatie aangegeven met een rood vlaggetje.

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de stedelijke kernen
  • Voor het vaarverkeer blijft er altijd een passeerstrook

Er wordt niet gebaggerd in het vaarseizoen tussen 1 april en 1 oktober. Om de werkzaamheden af te ronden wordt voor dit project een uitzondering gemaakt.

Bouwkundige opname van uw pand?

Om de bebouwing binnen de invloedsfeer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel goed in beeld te brengen bieden wij de eigenaren een bouwkundige opname aan. In een bouwkundig opnamerapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Zo wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Belendingen in de invloedssfeer van de baggerwerkzaamheden worden in principe zowel buiten als binnen geïnspecteerd.

Brief als uw pand in aanmerking komt

Komt uw pand in aanmerking voor een bouwkundige opname? Dan ontvangt u een brief op uw adres om hiervoor een afspraak te maken. Het betreft met name de panden die binnen circa 10 meter van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel staan en panden met een bouwjaar voor 1992.

Registreer uw eigendommen in de Baggerportal

QR code baggerapp

In de Baggerportal kunt u uw eigendommen die in het water liggen registreren. Zoals bijvoorbeeld een boot of beschoeiing. Ook kunt u hier opmerkingen plaatsten en tijdens de werkzaamheden zien waar de baggermachines aan het werk zijn, wat de planning is en of er bijzonderheden zijn. De Baggerportal is bereikbaar via www.baggerenghij.nl of via de getoonde QR-code. Met uw privacy is rekening gehouden, de door u ingevulde gegevens zijn niet door anderen in te lezen.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft als taak om in tijden van extreme droogte extra zoet water aan te voeren naar West-Nederland. Dit is onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+)’. Eén van de aanvoerroutes van extra zoet water loopt via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Om meer water naar het westen te kunnen doorvoeren worden niet alleen de reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar wordt de GHIJ waar mogelijk ook verdiept. Een verdieping van de GHIJ betekent dat er nog meer water doorgevoerd kan worden.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., Caroline Schilder, (06) 43542776

  • Omgevingsmanager HDSR, mail naar baggerenghij@hdsr.nl