Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Het is dus van belang dat de GHIJ overal voldoende diepte heeft voor grote schepen. Maar op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Bagger ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten en deze laag groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt.

Baggeren is de laag met bagger of slib weghalen. Om te voorkomen dat we over een paar jaar weer moeten baggeren, halen we bewust een diepere laag weg dan feitelijk nodig is. Door de GHIJ te baggeren blijft de vaarweg voldoende breed en diep voor alle schepen. Daarnaast heeft het een gunstige invloed op de waterkwaliteit.

Hoe werkt baggeren?

Bagger wordt met een kraan op ponton (een drijvend platform) uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie of opstellocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar de stortlocatie of nog een keer overgeladen in een groot schip die naar de stortlocatie vaart. Deze locaties wijzigen vaker gedurende het werk. Bij de keuze van de overslaglocaties is rekening gehouden met overlast door brugopeningen. In de baggerportal is deze locatie aangegeven met een rood vlaggetje.

Zie foto links: Hoogheemraad Bert de Groot schept de laatste bagger

Registreer uw eigendommen in de Baggerportal

Webopname_10-10-2023_155959_verkeerruimte.maps.arcgis.com

In de Baggerportal kunt u uw eigendommen die in het water liggen registreren. Zoals bijvoorbeeld een boot of beschoeiing. Ook kunt u hier opmerkingen plaatsten en tijdens de werkzaamheden zien waar de baggermachines aan het werk zijn, wat de planning is en of er bijzonderheden zijn. De Baggerportal is bereikbaar via www.baggerenghij.nl of via de getoonde QR-code. Met uw privacy is rekening gehouden, de door u ingevulde gegevens zijn niet door anderen in te lezen.

qrcode_verkeerruimte.maps.arcgis.com (2)

Bouwkundige opname van uw pand?

Om de bebouwing binnen de invloedsfeer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel goed in beeld te brengen bieden wij de eigenaren een bouwkundige opname aan. In een bouwkundig opnamerapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Zo wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Belendingen in de invloedssfeer van de baggerwerkzaamheden worden in principe zowel buiten als binnen geïnspecteerd.

Brief als uw pand in aanmerking komt

Komt uw pand in aanmerking voor een bouwkundige opname? Dan ontvangt u een brief op uw adres om hiervoor een afspraak te maken. Het betreft met name de panden die binnen circa 10 meter van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel staan en panden met een bouwjaar voor 1992.

De baggerwerkzaamheden zijn afgerond

Heeft u toch nog vragen? In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavonden zijn hierin verwerkt.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft als taak om in tijden van extreme droogte extra zoet water aan te voeren naar West-Nederland. Dit is onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+)’. Eén van de aanvoerroutes van extra zoet water loopt via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Om meer water naar het westen te kunnen doorvoeren worden niet alleen de reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar wordt de GHIJ waar mogelijk ook verdiept. Een verdieping van de GHIJ betekent dat er nog meer water doorgevoerd kan worden.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., Caroline Schilder, (06) 43542776

  • Omgevingsmanager HDSR, mail naar baggerenghij@hdsr.nl