Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is, wordt iets dieper gebaggerd (dit wordt overdiepte genoemd). Zo voorkomen we ook dat er over een paar jaar weer baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Informatiebijeenkomst op 28 september 2021

Infoavond baggeren overzicht van de zaal

Na een zomerstop in het vaarseizoen gaat het baggeren weer van start in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De werkzaamheden worden uitgevoerd door J.P. Schilder en vinden onder andere plaats bij IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Hekendorp. Op 28 september organiseerden de aannemer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort. Gedurende de avond liepen 45 geïnteresseerden binnen die allemaal persoonlijk hun vragen konden stellen en uitgebreid te woord werden gestaan.

Baggeren in vier fases

Foto baggerwerkzaamheden

Aanvankelijk zouden de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases. Het was de ambitie om de werkzaamheden op 1 april 2022 helemaal gereed te hebben, na afronding van fase 3. In fase 2 heeft de aannemer echter vertraging opgelopen. Dit kwam door de extreme weersomstandigheden in het eerste kwartaal van 2021, met veel sneeuw, vorst en wind. Daarom wordt er een vierde fase toegevoegd. Deze periode duurt van oktober 2022 tot en met december 2022. De exacte locaties per fase vindt u terug in de Baggerportal.

Bouwkundige opname van uw pand?

Om de bebouwing binnen de invloedsfeer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel goed in beeld te brengen bieden wij de eigenaren een bouwkundige opname aan. In een bouwkundig opnamerapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Zo wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Belendingen in de invloedssfeer van de baggerwerkzaamheden worden in principe zowel buiten als binnen geïnspecteerd.

Brief als uw pand in aanmerking komt

Komt uw pand in aanmerking voor een bouwkundige opname? Dan ontvangt u een brief op uw adres om hiervoor een afspraak te maken. Het betreft met name de panden die binnen circa 10 meter van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel staan en panden met een bouwjaar voor 1992.

Registreer eigendommen en waar werkt de aannemer?

QR code baggerapp

In de Baggerportal kun u uw opmerkingen en eigendommen digitaal aangeven. Heeft u eigendommen (boot, beschoeiing enzovoorts) in het water liggen? Wilt u deze dan aangeven op de Baggerportal via www.baggerenghij.nl. Wij houden rekening met uw privacy: de gegevens die u invult zijn niet door derden te lezen. De Baggerportal is ook toegankelijk via de QR-code. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website zien waar de baggermachines op dat moment aan het werk zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn.

Exacte locaties en planning

Er staan nog twee periodes van baggeren op de planning. De eerstvolgende periode is van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022, dit betreft fase 3. De daaropvolgende periode is van 1 oktober 2022 tot 1 december 2022, dit betreft een extra fase 4. Kijk voor de exacte locaties en planning in onze baggerportal.

Inloopuur

Vanaf 5 oktober 2021 kunt u iedere dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur ook op de projectlocatie bij ons terecht, in de bouwkeet van J.P. Schilder B.V. Onze omgevingsmanager en uitvoerder zijn dan aanwezig. De keet staat in IJsselstein, tegenover Zomerdijk 14.

Let op: per eind januari worden de bouwketen en dus ook het inloopuur verplaatst. Nieuwe locatie: gemaal De Pleyt, Willeskop 73b.

Vragen en antwoorden

In onderstaand overzicht zijn vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond op 28 september 2021 zijn hierin verwerkt. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de stedelijke kernen
  • Voor het vaarverkeer blijft er altijd een passeerstrook

Er wordt niet gebaggerd in het vaarseizoen tussen 1 april en 1 oktober.

Werkwijze

De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie of opstellocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in Rotterdam. Deze locatie wijzigt gedurende het werk. Er is gekeken naar optimale locaties waarbij er zoveel als mogelijk rekening is gehouden met brugopeningen. In de baggerportal wordt deze locatie aangegeven met een rood vlaggetje.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft als taak om in tijden van extreme droogte extra zoet water aan te voeren naar West-Nederland. Dit is onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland (KWA+)’. Eén van de aanvoerroutes van extra zoet water loopt via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Om meer water naar het westen te kunnen doorvoeren worden niet alleen de reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar wordt de GHIJ waar mogelijk ook verdiept. Een verdieping van de GHIJ betekent dat er nog meer water doorgevoerd kan worden.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., Caroline Schilder, (06) 43542776
  • Omgevingsmanager GHIJ:  (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel)Erika Copier,  (030) 6345945 en Max Klemens, (06) 29674239
  • Mail naar baggerenghij@hdsr.nl