Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Daarnaast heeft het een gunstige invloed op de waterkwaliteit. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is, wordt iets dieper gebaggerd (dit wordt overdiepte genoemd). Zo voorkomen we ook dat er over een paar jaar weer baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Locaties en planning

Tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022 is gestart met baggeren vanaf Noord IJsseldijk 123, IJsselstein. Dit betrof fase 3. De werkzaamheden verliepen zeer voorspoedig, waardoor eerder is gestart met het baggeren tussen Oudewater en Hekendorp. Tijdens het vaarseizoen, dat is gestart op 1 april 2022, is het baggeren tijdelijk stilgelegd.

In de vierde en tevens laatste fase van dit project wordt gebaggerd van Hekendorp tot en met Haastrecht en een gedeelte in Oudewater. Door onzekerheid over de stortlocatie van de bagger met eventuele veranderingen in de werkwijze tot gevolg, zijn de baggerwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Het streven is om dit project in ieder geval voor aanvang van het vaarseizoen op 1 april 2023 af te ronden. Lees in het persbericht hieronder meer over het uitstel. Voordat deze fase start wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Kijk voor de exacte locaties en planning in onze baggerportal.

Inloopuur tijdens uitvoerwerkzaamheden

Tijdens de baggerwerkzaamheden is er iedere dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur een inloopuur in de bouwkeet van J.P. Schilder B.V. De omgevingsmanager en uitvoerder zijn dan aanwezig.

Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden van fase 4 of de Baggerportal, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Caroline Schilder van J.P. Schilder B.V., telefoonnummer: 06-43542776.

Digitale informatieavond van 8 maart 2022

De baggerwerkzaamheden van fase 3 verliepen zeer voorspoedig. Daarom werd eerder gestart met het baggeren tussen Oudewater en Hekendorp. Op dinsdag 8 maart 2022 organiseerden de aannemer J.P. Schilder en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een digitale informatiebijeenkomst voor aanwonenden en geïnteresseerden.

Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, of wilt u de presentatie nog een keer teruglezen? Dan kunt u hier de presentatie downloaden.

De volgende informatieavond gaat over de werkzaamheden van fase 4 en deze avond wordt vóór de start van de werkzaamheden ingepland.

Presentatie Informatieavond Baggeren (pdf, 1.3 MB)

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de baggerwerkzaamheden? In onderstaand overzicht zijn de meest voorkomende vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavonden zijn hierin verwerkt. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Baggeren in vier fases

Foto baggerwerkzaamheden

Aanvankelijk zouden de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases. Het was de ambitie om de werkzaamheden op 1 april 2022 helemaal gereed te hebben, na afronding van fase 3. In fase 2 heeft de aannemer echter vertraging opgelopen. Dit kwam door de extreme weersomstandigheden in het eerste kwartaal van 2021, met veel sneeuw, vorst en wind. Daarom is er een vierde fase toegevoegd. Deze periode duurt van oktober 2022 tot en met december 2022. De exacte locaties per fase vindt u terug in de Baggerportal.

Werkwijze

De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie of opstellocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in Rotterdam. Deze locatie wijzigt gedurende het werk. Er is gekeken naar optimale locaties waarbij er zoveel als mogelijk rekening is gehouden met brugopeningen. In de baggerportal wordt deze locatie aangegeven met een rood vlaggetje.

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de stedelijke kernen
  • Voor het vaarverkeer blijft er altijd een passeerstrook

Er wordt niet gebaggerd in het vaarseizoen tussen 1 april en 1 oktober.

Bouwkundige opname van uw pand?

Om de bebouwing binnen de invloedsfeer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel goed in beeld te brengen bieden wij de eigenaren een bouwkundige opname aan. In een bouwkundig opnamerapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Zo wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Belendingen in de invloedssfeer van de baggerwerkzaamheden worden in principe zowel buiten als binnen geïnspecteerd.

Brief als uw pand in aanmerking komt

Komt uw pand in aanmerking voor een bouwkundige opname? Dan ontvangt u een brief op uw adres om hiervoor een afspraak te maken. Het betreft met name de panden die binnen circa 10 meter van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel staan en panden met een bouwjaar voor 1992.

Registreer uw eigendommen in de Baggerportal

QR code baggerapp

In de Baggerportal kunt u uw eigendommen die in het water liggen registreren. Zoals bijvoorbeeld een boot of beschoeiing. Ook kunt u hier opmerkingen plaatsten en tijdens de werkzaamheden zien waar de baggermachines aan het werk zijn, wat de planning is en of er bijzonderheden zijn. De Baggerportal is bereikbaar via www.baggerenghij.nl of via de getoonde QR-code. Met uw privacy is rekening gehouden, de door u ingevulde gegevens zijn niet door anderen in te lezen.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft als taak om in tijden van extreme droogte extra zoet water aan te voeren naar West-Nederland. Dit is onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+)’. Eén van de aanvoerroutes van extra zoet water loopt via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Om meer water naar het westen te kunnen doorvoeren worden niet alleen de reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar wordt de GHIJ waar mogelijk ook verdiept. Een verdieping van de GHIJ betekent dat er nog meer water doorgevoerd kan worden.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., Caroline Schilder, (06) 43542776

  • Omgevingsmanager HDSR, mail naar baggerenghij@hdsr.nl