Vergroten doorstroming Doorslagsluis

Het water dat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt aangevoerd, stroomt eerst door de Doorslag in Nieuwegein.

In de Doorslag ligt de Doorslagsluis, een historisch sluisje, dat al een tijd niet meer in gebruik is. De sluis vormt wel een knelpunt in de aanvoerroute.

Het waterschap onderzoekt verschillende opties om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing.

De Doorslagsluis

Sluis in de Doorslag

Afwegen van oplossingen

Bij het vinden van een oplossing houdt het waterschap rekening met verschillende aspecten: de technische haalbaarheid, de cultuurhistorische waarde, potentiele overlast voor de omgeving, ruimtelijke interactie met andere ontwikkelingen én de kosten.

Begin 2019 is op grond van een uitgebreide analyse geconcludeerd dat een oplossing buiten de Doorslag (omleidingsroute rond het terrein van het fabriekscomplex van Henkel) niet realistisch is.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een variant met een ‘bypass’ direct naast de sluis. Deze bypass zou bestaan uit een grote koker onder de Herenstraat. In overleg met de omgeving, belangenorganisaties en de gemeente is ook deze variant afgevallen. Een belangrijke reden was de ondergrondse ruimtelijke impact. Onder de Herenstraat liggen veel kabels en leidingen en nieuwe ontwikkelingen in de omgeving kunnen vragen om extra kabels en leidingen. Ook de hinder voor de omgeving tijdens de aanleg en mogelijke schade aan bebouwing speelden mee in de afweging.

Meest kansrijke oplossing samen met omgeving

Op dit moment (maart 2021) werkt het waterschap aan een variant waar gekeken wordt naar maatregelen aan het complex zelf.

De uitwerking van de variant gebeurt samen met de gemeente Nieuwegein, de monumentencommissie en andere belanghebbenden.

We kijken naar de manier waarop de vorm van het sluiscomplex bewaard kan blijven en hoe kenmerkende elementen, zoals het sluisrad en hekwerk, ook in de nieuwe situatie terug kunnen komen.

Daar waar mogelijk gaan we materialen hergebruiken. Als dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de remmingswerken, kiezen we voor vervangend duurzaam materiaal. De sluisdeuren zullen niet terugkomen in het ontwerp.

De planning

De planning van dit project gebeurt in fasen.

20200518_092648

Wilt u meer weten?

Martijn Oosting
Omgevingsmanager