Vergroten doorstroming Doorslagsluis

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. 
Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik en kampt met achterstallig onderhoud. De sluis vormt ook een knelpunt in de aanvoerroute.

Het waterschap heeft de afgelopen tijd verschillende varianten onderzocht om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing.

Na een uitgebreid gebiedsproces hebben de besturen van het waterschap en de gemeente Nieuwegein voor de zomer van 2021 een voorkeursvariant vastgesteld: een oplossing waarbij de locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.

Deze voorkeursvariant is in de loop van 2021 nader uitgewerkt en vervolgens als ontwerp ingediend bij de gemeente Nieuwegein.

Omgevingsvergunning en informatieavond 20 april 2022

Voor de Doorslagsluis is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Nieuwegein voor werkzaamheden aan de sluis zoals het ontmantelen van de sluishoofden en het brughoofd en de renovatie van de kades. De vergunning is 28 maart 2022 verleend. Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente.

Op 20 april jl. hebben we een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over de omgevingsvergunning en de voortgang van het project is toegelicht.

Daarnaast hebben we informatie gegeven over de te verwachten bouwwerkzaamheden. De presentatie die deze avond gehouden is kunt u hieronder bekijken.

Heeft u de avond niet kunnen bijwonen en heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Martijn Oosting, telefoon 06-20294006.

Meer informatie vindt u hieronder.

De plannen voor de Doorslagsluis

De Doorslagsluis is een gemeentelijk monument. Hier is in de plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Om extra water aan te kunnen voeren, is het nodig om de sluishoofden en het brughoofd te ontmantelen. Om recht te doen aan het cultuurhistorische betekenis van de locatie en de sluis, bouwen we de sluishoofden terug als 'zwevend balkon'. Boven water verandert er weinig aan het aanzicht, onder water ontstaat voldoende aanvoermogelijkheid van zoetwater. Op de plek van het bestaande brughoofd komt een nieuw ingekort brughoofd terug.

Renovatie

Onderdeel van de plannen is ook de renovatie van de kades in de sluis en de kades tussen sluis en brughoofd. Ook bij de renovatie is er aandacht voor de cultuurhistorische betekenis. De sluishoofden en het brughoofd behouden hun specifieke kenmerken en we gebruiken oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal. De sluisbediening en het leuningwerk plaatsen we terug in het nieuwe ontwerp.

Projectplan Doorslagsluis vastgesteld

De plannen voor de Doorslagsluis staan beschreven in een projectplan.
Tijdens de inspraakperiode van 27 augustus t/m 8 oktober jl. zijn twee zienswijzen ingediend. De twee zienswijzen zijn verwerkt in een inspraakrapport.
Het projectplan en het bijbehorende inspraakrapport zijn op 23 november jl. door het bestuur vastgesteld.

De planning

De planning van dit project gebeurt in fasen.

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is op 28 maart jl. verleend. Belanghebbenden kunnen bij de Gemeente Nieuwegein tijdens de bezwaartermijn van zes weken reageren op de vergunning.

Op 20 april 2022 organiseert het waterschap een informatieavond.

Op 20 april organiseert het waterschap een informatieavond.

De avond wordt gehouden in Sport- en evenementencomplex Merwestein aan het Merweplein 1 in Nieuwegein. De avond begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond geven we een toelichting op de ingediende omgevingsvergunning en de werkzaamheden zoals ze in september zullen starten.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2022.

Juli 2023: Afronding project

Een artist impressie van de vernieuwde Doorslagsluis

02_hoog sluishoofd vanaf straat_DO

Samen met

Zowel vanuit het waterschap als vanuit de gemeente Nieuwegein was de wens om de sluis te behouden. Ook veel omgevingspartijen zoals de Historische kring en het wijknetwerk hechten waarde aan de monumentale status en het cultuurhistorische belang van de locatie.

De voorkeursvariant is dan ook tot stand gekomen samen met de omgeving. Behalve de gemeente zijn de Monumentencommissie, de Historische Kring Nieuwegein, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot en omwonenden nauw betrokken.

Het belangrijkste onderdeel van de participatie ging over het ontwerp van de aangepaste Doorslagsluis. De ideeën en wensen uit het omgevingsproces zijn zoveel mogelijk meegenomen in de voorkeursvariant. Het resultaat is daarmee een door de omgeving breed gedragen ontwerp.

Herbestemming sluisdeur

Samen met de omgevingspartijen zoals de gemeente, de Monumentencommissie en de Historische Kring Nieuwegein is  nagedacht over de herbestemming van de sluisdeuren.
Gezamenlijk is besloten om in het uiteindelijke ontwerp op de plek van de sluisdeuren een uitsparing op te nemen. Op die plekken (dat zijn er dus 4) zullen de bovenbalken van de huidige sluisdeuren worden geplaatst. De sluisdeuren zelf komen niet terug in het ontwerp. Hiervoor moet nog een definitieve bestemming gevonden worden. Heeft u ideeën voor een goede herbestemming van een sluisdeur?

We horen het graag. Mail naar KWA@hdsr.nl of bel met Martijn Oosting, 06-20294006

Artist impressie laag sluishoofd

Lage sluishoofd

Zo gaat het sluishoofd eruit zien als de werkzaamheden klaar zijn.

Artist impressie nieuw brughoofd

Nieuw brughoofd

Een impressie van de situatie na afronding van de werkzaamheden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Martijn Oosting
Omgevingsmanager