De Lopikerwaardroute

Een van de aanvoerroutes van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer) loopt door de Lopikerwaard. Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de rivier de Lek. Dit water stroomt door de Lopikerwaard naar gemaal Keulevaart. Dit gemaal pompt het water naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig. De capaciteit moet vergroot worden naar een robuuste 5,6 m3/s.

In maart 2018 is een voorkeursvariant (ook wel de maatwerkvariant genoemd) vastgesteld. Deze variant is sindsdien in detail uitgewerkt zodat we nu weten waar langs de route welke maatregelen nodig zijn.

Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die nodig zijn in de Lopikerwaard. Voor de maatregelen die nodig zijn in Polsbroek is een aparte pagina gemaakt.

Waar staan we nu?

Na uitwerking van de voorkeursvariant is duidelijk geworden dat we op twee punten af moeten wijken van de maatwerkvariant:

  • op twee delen van het traject moeten we de extra capaciteitsuitbreiding (deels) realiseren in de polder door middel van twee parallelle watergangen.
  • de deelmaatregel 'isoleren' vervalt. Uit onderzoek blijkt deze maatregel minder doelmatig dan eerder gedacht. Het accepteren van een maximale peilstijging tijdens inzet van de KWA (Klimaatbestendige Wateraanvoer), van tien centimeter voor de achterliggende polder, is doelmatiger.

Redenen voor de aanpassingen zijn onder meer dat er minder agrarische grond nodig is, natuur- en landschappelijke waarden bewaard blijven en de kosten lager zijn.

Planning

Dit project verloopt in fasen. Hieronder ziet u de huidige planning.

Voor een deel van de maatregelen is extra grond nodig. De gesprekken hierover met de grondeigenaren zijn gestart maar lopen door de maatregelen rondom het coronavirus vertraging op.

Het waterschap gaat de plannen verder uitwerken en beschrijven in een ontwerp-projectplan. Belanghebbenden kunnen reageren op dit plan. In deze periode organiseert het waterschap een informatieavond.

De start van de werkzaamheden is voorzien in het begin van 2023. Ze duren tot het eind van 2023.

Eind 2023: Afronden werkzaamheden

De opgaven in 2018 in beeld

Wat komt er allemaal bij kijken als er in de toekomst meer dan twee keer zoveel water door de Lopikerwaard moet worden aangevoerd. En wat betekent dat voor (de inwoners van) dit gebied?  In deze film geeft gebiedsmanager Mathijs van de Griendt van het waterschap uitleg.

De film is gemaakt in 2018 na vaststelling van het voorkeursalternatief. Een aantal plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. Een aantal maatregelen, zoals het verbreden van de hele Lansing, zijn deels achterhaald door de praktijk.

Documenten

Hieronder vindt u relevante documenten over dit deelproject zoals rapporten, nieuwsbrieven en presentaties

Contact

Miriam Duijkers
Miriam Duijkers
Omgevingsmanager