Het project Capaciteitsuitbreiding KWA

De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) Midden Nederland is een bestaande afspraak tussen vier waterschappen en Rijkswaterstaat. Het gaat naast De Stichtse Rijnlanden om de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanvoer water naar het westen

Als door droogte en verzilting de normale waterinlaat vanuit de Hollandsche IJssel bij Gouda moet worden stilgelegd, zal water vanuit het oosten, via Bodegraven, naar het westen gevoerd worden. In de huidige situatie wordt naast het gebruik van water door De Stichtse Rijnlanden in zijn eigen gebied, circa 7 m³/s via Bodegraven naar West-Nederland doorgevoerd.

Uitvoeringsprogramma

Tijdens meerdere droge perioden de afgelopen jaren (2003, 2011 en 2018) was er in West Nederland onvoldoende zoet water beschikbaar. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, heeft de regio West-Nederland een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma is onderdeel van het Deltaplan Zoetwater.

De uitbreiding van de wateraanvoer is een van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Het is een adaptief programma. Dit wil zeggen dat de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in verschillende stappen wordt uitgebreid en er bij elke stap gekeken wordt naar nieuwe klimaatscenario’s en sociaal economische veranderingen.
Sociaal economische veranderingen zijn bijvoorbeeld een toename in zoetwatervragende activiteiten (drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, proceswater voor industrie (Heineken) en hoogwaardige teelten).

Uitbreiden capaciteit

De eerste stap die nu actueel is, is het uitbreiden van de capaciteit van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) van 7 naar 15 m³/s, via zowel Gouda (Waaiersluis) als Bodegraven (sluis Bodegraven).