De Omgevingswet: samenwerken met overheden

In 2024 is de Omgevingswet in werking gegaan. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Maar liefst 26 omgevingswetten zijn samengevoegd in één wet. Dat betekent minder en overzichtelijke regels en meer ruimte voor initiatieven. Maar ook lokaal maatwerk en handelen vanuit vertrouwen. Het motto van de Omgevingswet is dan ook ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.

Oproep aan gemeenten

Gaat u als gemeente aan de slag met een nieuw omgevingsplan of een omgevingsvisie? Wilt u ervaring opdoen met het samen werken aan een integrale omgevingsvergunning? Dan gaan wij graag met u in gesprek over onze mogelijke rol en bijdrage.

Contact

Hieronder vindt u een overzicht van alle waterschappers die zich binnen hun beleidsterrein bezighouden met de Omgevingswet en de link naar de website Aan de slag met de Omgevingswet, waar u meer informatie vindt over de (gevolgen van) de Omgevingswet.

Samen met gemeenten en provincies

De komst van de Omgevingswet is een zoektocht naar een integrale samenwerking waarbij de leefomgeving centraal staat. Een uitdaging waar de lokale overheid een centrale rol in heeft. Het waterschap nodigt gemeenten uit om die uitdaging gezamenlijk aan te gaan.

Ervaring opdoen

Om te komen tot een integrale samenwerking willen we als waterschap ervaring opdoen. We zijn in 2017 met een aantal pilots gestart samen met 5 gemeenten. Bent u in uw gemeente bezig met een proces voor het ontwikkelen van een gemeentelijke omgevingsvisie of omgevingsplan? Neem contact met ons op!

Planvormingstraject

Doel van de pilots is om rollen en omgevingswaarden helder te krijgen in het planvormingstraject. Vragen zijn: Hoe integreren we wateraspecten in omgevingswaarden? Hoe geven we het participatieproces vorm en hoe gaan we om met lokale initiatieven? Welke afspraken over samenwerking kunnen we maken? Kortom, hoe zorgen we gezamenlijk voor behoud en ontwikkeling van een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het waterschap participeert in verschillende pilots.

Klimaatthema’s integraal in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen

De centrale vraag binnen de Omgevingswet is op welke manier we gezamenlijk voor behoud en ontwikkeling van een goede kwaliteit van de leefomgeving gaan zorgen.