Wateragenda voor omgevingsvisies

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een wateragenda voor omgevingsvisies opgesteld.

Waarom een wateragenda?

De Omgevingswet biedt kansen om integraal en gebiedsgericht beleid te ontwikkelen. Dit vindt in eerste instantie in de provinciale - en gemeentelijke omgevingsvisies plaats. Het waterschap is inmiddels actief betrokken bij de ontwikkeling van deze omgevingsvisies. Met de wateragenda wil het waterschap inzichtelijk maken hoe water kan bijdragen aan maatschappelijke thema’s.

Hoe ziet de wateragenda eruit?

De wateragenda is een inspirerend magazine. De uitwerking is gericht op drie deelgebieden; veenweidegebied, stedelijk gebied en Kromme Rijn gebied. Daarnaast staan vier maatschappelijke thema’s centraal: klimaatbestendige stad en land, kracht van het levende landschap, energietransitie en de circulaire economie en co-creatie voor een veilig en gezond leefklimaat.

Samen met

De ontwerp wateragenda is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Utrecht, gemeenten en ketenpartners (o.a. Rijkswaterstaat, Vitens, GGD en de Veiligheidsregio Utrecht).

Meer informatie?

Bekijk hier de wateragenda (pdf, 1 MB).