Waterpraatkaart als hulpmiddel bij wateragenda

In de afgelopen maanden is de Waterpraatkaart geactualiseerd. Het college van de Stichtse Rijnlanden heeft op 7 maart 2023 ingestemd met de geactualiseerde versie.

Waarom een geactualiseerde waterpraatkaart?

De geactualiseerde Waterpraatkaart geeft concreter aan waar vanuit water en klimaat kansen en beperkingen liggen. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe zoekgebieden voor waterberging. De waterpraatkaart bestaat uit een overzichtskaart en drie deelkaarten voor (1) het veenweidegebied, (2) stedelijk middengebied en (3) Kromme Rijngebied & Utrechtse Heuvelrug.

Door wie is de waterpraatkaart opgesteld?

Bureau Defacto heeft de waterpraatkaart opgesteld. Deze geactualiseerde waterpraatkaart is samen met veel collega’s (programmamanagers, gebiedsmanagers en specialisten) tot stand gekomen. Er zijn drie interne werksessies geweest. Bij het opstellen van de eerdere versie van de waterpraatkaart zijn ook provincie, gemeenten en belangenorganisaties betrokken.

Hoe gebruikt het waterschap de waterpraatkaart?

Het waterschap gebruikt de waterpraatkaart in gesprekken met mede-overheden en andere stakeholders in gebiedsprocessen.