Wateradvies bij ruimtelijke plannen

Werkt u bij een gemeente of adviesbureau?

En werkt u aan ruimtelijke plannen? Het waterschap denkt graag mee over hoe water de maatschappelijke opgaven kan versterken. Bijvoorbeeld door een klimaatbestendige inrichting.

Aan de slag met water in ruimtelijke plannen:

  • Bij het maken van een Omgevingsvisie kunt u gebruik maken van de Wateragenda en de Waterpraatkaart;
  • Bij het maken van een Omgevingsplan kunt u gebruik maken van het Handboek water in ruimtelijke plannen. Via www.dewatertoets.nl kunt u het waterbelang van uw ruimtelijke ontwikkeling bepalen.

Waterinformatie downloaden

De Keurkaarten bevatten data over waterstaatkundige functies die consequenties hebben voor uw ruimtelijke plannen. U kunt deze data raadplegen en downloaden.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt in 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Deze wetswijziging heeft invloed op het watertoets, namelijk dat er meer ruimte is voor initiatieven. Op onze pagina over de Omgevingswet vindt u meer informatie over deze wet en tools die handig zijn bij het maken van de ruimtelijke planning, bijvoorbeeld de waterpraatkaart en de wateragenda.

Neem contact op met het waterschap

Hebt u vragen of wilt u contact leggen met één van de aanspreekpunten voor uw gemeente? Mail dan met watertoets@hdsr.nl of bel met (030) 6345700.