Informatie op maat voor gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante watergerelateerde informatie voor gemeenteambtenaren en medewerkers van omgevingsdiensten.

Advies over water in ruimtelijke plannen

Het waterschap denkt graag mee over hoe water maatschappelijke opgaven kan versterken. Bijvoorbeeld door een klimaatbestendige inrichting. Lees meer over de rol van water in ruimtelijke plannen.

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie

We merken het allemaal: het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Ook ons waterschap houdt zich bezig met de klimaatverandering. We werken samen met onze partners aan een integraal antwoord op de klimaatverandering en bijbehorende impact op ons watersysteem. Belangrijke thema’s daarbij zijn wateroverlast,  (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water)watertekort en ruimtelijke adaptatie.

Financiële impuls voor Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen met het waterschap te werken aan de waterkwaliteit en klimaatadaptatie in het stedelijk gebied. Lees hieronder hoe u een financiele impulsbijdrage kunt krijgen voor uw uitvoeringsprojecten.

Gebiedsplannen

Samenwerken aan beleid

Het waterschap werkt op bepaalde beleidsterrein samen met gemeenten.

Netwerk Water & Klimaat

Binnen Nederland wordt in verschillende regio's en met diverse overheden samengewerkt op het gebied van de afvalwaterketen (conform het bestuursakkoord Water) én op het gebied van klimaatadaptatie (conform het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). In de regio Zuidwest-Utrecht is het Netwerk Water & Klimaat opgericht. In dit netwerk werken wij als De Stichtse Rijnlanden samen met de provincie Utrecht, de veiligheidsregio Utrecht en de 14 gemeenten in ons beheergebied aan beide onderwerpen.
Logo Netwerk Water & Klimaat

De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Het waterschap wil graag samen met gemeenten aan de slag met een nieuw omgevingsplan, een -visie of -vergunning.

Digitale gegevens waterschap

Wilt u gebruik maken van de digitale gegevens die het waterschap gebruikt? Kijk dan op het Open Data Portaal of raadpleeg de actuele Keur- en Leggerkaarten.

Rioleringsplannen

Om een goede afstemming van de waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) te garanderen is het belangrijk dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen.

Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken. In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied. Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water.