Utrechtse waterpartners werken samen voor omgevingsvisie provincie

Er komen een aantal grote maatschappelijke opgaven op onze leefomgeving af. Deze staan in de omgevingsvisie van de provincie Utrecht. De belangrijkste opgaven zijn:

  • Klimaatadaptatie en verstedelijking
  • Transitie van de landbouw, landelijk gebied en bodemdaling
  • Veilige en gezonde leefomgeving
  • Energietransitie
  • Circulaire economie

Wateruitdagingen

Water speelt in deze opgaven een belangrijke rol. Daarom hebben we met onze Utrechtse waterpartners (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de drinkwaterbedrijven Oasen, Vitens en Waternet) per maatschappelijke opgave beschreven welke uitdagingen wij zien en wat wij hierin kunnen betekenen. Dit is te lezen in het ambitiedocument Utrechtse waterpartners, gezamenlijke inbreng voor de provinciale omgevingsvisie Utrecht (pdf, 9.2 MB).

Inspireren

Het ambitiedocument is gemaakt om te inspireren, om het gesprek te starten en om in onderlinge samenwerking bij te kunnen dragen aan de provinciale omgevingsvisie van Utrecht. Het document is vastgesteld door de colleges van de vier waterschappen en de directies van de drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Wil je meer weten over het ambitiedocument, dan kun je contact opnemen met onze collega Dries Schuwer.


Het ambitiedocument van de Utrechtse waterpartners is overhandigd door dijkgraaf Tanja Klip (Vallei en Veluwe) aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot.