De Omgevingswet

In 2019 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De 26 huidige omgevingswetten gaan op in één wet. Dat betekent minder en overzichtelijke regels en meer ruimte voor initiatieven. Maar ook lokaal maatwerk en handelen vanuit vertrouwen

Het motto van de Omgevingswet is dan ook ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.

Oproep aan gemeenten

Gaat u als gemeente aan de slag met een nieuw omgevingsplan of een omgevingsvisie? Dan gaan wij graag met u in gesprek over onze mogelijke rol en bijdrage.
Ook als het gaat om de gevolgen voor nieuwe vergunningen. Hier vindt u een overzicht van alle waterschappers die zich binnen hun beleidsterrein bezighouden met de Omgevingswet.

Verder een overzicht van websites waar u meer informatie vindt over de (gevolgen van) de Omgevingswet en de flyer die het waterschap heeft gemaakt voor de gemeenten in het gebied.

Samen met gemeenten en provincies

De komst van de Omgevingswet is een zoektocht naar een integrale samenwerking waarbij de leefomgeving centraal staat. Een uitdaging waar de lokale overheid een centrale rol in heeft. Het waterschap nodigt gemeenten uit om die uitdaging gezamenlijk aan te gaan.

Om te komen tot een integrale samenwerking willen we als waterschap ervaring opdoen. We starten in 2017 in ieder geval met een aantal pilots samen met 5 gemeenten. Bent u in uw gemeente bezig met een proces voor het ontwikkelen van een gemeentelijke omgevingsvisie of omgevingsplan? Neem contact met ons op!

Doel van de pilots is om rollen en omgevingswaarden helder te krijgen in het planvormingstraject.
Vragen zijn: Hoe integreren we wateraspecten in omgevingswaarden? Hoe geven we het participatieproces vorm en hoe gaan we om met lokale initiatieven? Welke afspraken over samenwerking kunnen we maken? Kortom, hoe zorgen we gezamenlijk voor behoud en ontwikkeling van een goede kwaliteit van de leefomgeving.
Op dit moment (april 2017) participeert het waterschap in verschillende pilots. Meer weten over lopende pilots? Lees verder.

Wat verandert er door de Omgevingswet?

Dit filmpje van de Rijksoverheid legt kort uit wat er verandert met de komst van de nieuwe wet, die wordt ingevoerd in de zomer van 2019.

Klimaatthema’s integraal in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen

De centrale vraag binnen de Omgevingswet is op welke manier we gezamenlijk voor behoud en ontwikkeling van een goede kwaliteit van de leefomgeving gaan zorgen.

Meer weten? Lees verder.

De Omgevingswet en de initiatiefnemer

Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, vraagt bij het nog op te richten loket (vaak de gemeente) straks één vergunning aan voor een plan of activiteit in zijn leefomgeving. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.

De ambitie is om via een webshop het voor de aanvrager van een vergunning inzichtelijk te maken wat er nodig is voor zijn wens.

Deze digitale werkomgeving waarin de overheden samen kunnen werken aan een vergunningaanvraag is in ontwikkeling.