Dijk- en oeververbetering Willeskop

Tussen Oudewater en Montfoort, aan de zuidkant van de GHIJ, moet zowel de dijk als de oever verbeterd worden. Het waterschap is in 2019 gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering. Deze dijk of kade moet nu en in de toekomst overstromingen van de lagere polders voorkomen bij hoog water in de rivier.

Technische alternatieven voor de kadeverbetering

Momenteel onderzoekt het waterschap wat de technische alternatieven zijn voor de kadeverbetering, in combinatie met groot onderhoud aan de oever. Voor dat onderzoek wordt in de komende maanden onder andere een terrein-inmeting uitgevoerd. Dit houdt in dat een landmeter de bestaande situatie (kade, tuin, terrein, gebouwen) inmeet.

Over de inmeting en betreding van het perceel worden alle grondeigenaren nog persoonlijk geïnformeerd. Begin 2021 willen we graag met bewoners en ondernemers in overleg over de voorkeur voor een technische maatregel.

Verkenningsfase

Binnen deze fase wordt alle relevante informatie verzameld en worden alternatieven opgesteld en afgewogen om ten slotte te komen tot een voorkeursvariant. Het waterschap is in 2019 gestart met het onderzoeken naar de staat van de waterkering en welke maatregelen er moeten worden genomen. Dit is tegelijk gedaan met de onderzoeken langs de noordkant van de GHIJ (project GHIJ-Noord).

Vernieuwen oeverbeschoeiingen

De oeverbeschoeiingen willen we ook vernieuwen. De oever bestaat uit diverse soorten constructies en is tevens een regionale waterkering. De staat van de oeverconstructies is geïnspecteerd en de regionale waterkering is in 2019 getoetst.

Plangebied

Het project Willeskop is gelegen tussen (globaal) de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort, aan de zuidzijde van de GHIJ. We gaan niet overal aan de slag. Waar en op welke manier de oever en waterkering aangepast worden is nog niet duidelijk.

Uitvoering

We willen in 2021 de uitvoering van de maatregelen starten, na de planvorming, procedures en gesprekken met bewoners en belanghebbenden.

Contact

Vragen over dit project? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.