Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en is gelegen tussen de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Bomen en beplanting verwijderen

Op het traject Oudeweg worden bomen en beplanting waaronder struiken en zaailingen in de werkstrook verwijderd. Dit vindt plaats omdat de werkstrook nodig is om de damwand te kunnen vervangen en de dijk te verhogen. De werkstrook heeft een breedte van 5 meter.

De werkzaamheden worden vóór 15 maart a.s. uitgevoerd voordat het broedseizoen start. De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. den Hartog en Zn. uit Oudewater. De betrokken perceeleigenaren zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Terugblik bewonersgesprekken deeltraject Oudeweg

Op 28 september 2022 kwamen perceeleigenaren en het waterschap (omgevingsmanagement en technisch management) bij elkaar om deeltraject Oudeweg te bespreken. Per perceel werden zowel het nader uitgewerkte ontwerp als de uitvoering onder de loep genomen. Eigenaren konden hun vragen stellen en eventuele wensen nader toelichten. Zij waren met name blij om te horen dat er vorderingen op het traject zijn én dat ernaar toegewerkt wordt dit traject in het tweede kwartaal van 2023 tot uitvoering te brengen (onder voorbehoud van o.a. leverantie van materialen).

Deel 2

De voorbereidingen op de dijk- en oeververbetering van het 6,2 kilometer lange traject langs de GHIJ bij Willeskop zijn in volle gang. Zo is er hard gewerkt aan de technische uitwerking van de ontwerpen en vonden er diverse onderzoeken plaats. Op basis van de uitwerkingen en onderzoeksresultaten is besloten om de dijk- en oeververbetering van deeltraject Oudeweg als eerste tot uitvoering te brengen. Het streven is om hier in het tweede kwartaal van 2023 mee te starten. Uitvoering van een dergelijk project is afhankelijk van de te verkrijgen omgevingsvergunning en leverantie van materialen.

Deeltraject 2

Voor het overige deel zijn het ontwerp en de werkwijze al in een vergevorderd stadium. In 2023 al een bewonersavond worden georganiseerd om het proces toe te lichten. Daarna zullen ook individuele gesprekken met perceeleigenaren worden gevoerd.

Onderzoek naar oplossingen richting Voorkeursalternatief

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht, die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. Daarnaast is aandacht voor een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Uit deze verschillende oplossingen is op 15 maart 2022 het 'Voorkeursalternatief' vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Het plan is daardoor op hoofdlijnen goedgekeurd. Hierop volgend worden de plannen verder in detail uitgewerkt in de 'planuitwerkingsfase'. Daar waar bomen of struiken een belemmering zijn voor de veiligheid om de oever of kering zullen deze verwijderd worden. Regels hiervoor zijn terug te vinden in de Nota Voorkeursalternatief.

Variant A1

Variant A1

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70 cm boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. De oplossing kan het beste worden toegepast bij achtertuinen en bedrijventerreinen, waar geen ruimte is voor een meer natuurlijke oplossing. Het eindbeeld lijkt veel op de huidige bestaande situatie.

Variant A2

Variant A2

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70 cm boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. Door de hoeveelheid grond die tegen de constructie staat dient deze constructie zwaarder uitgevoerd te worden dan andere alternatieven. Het eindbeeld lijkt veel op de bestaande situatie.

Variant B

Variant B

Hierbij brengen we ook een houten grondkerende constructie aan met een hoogte tussen de 0 en 20 cm boven de waterlijn. Vanaf daar komt een schuine helling tot de hoogte van het achterland. Deze kan bekleed worden met gras, of met ander materiaal om golfafslag te voorkomen. Voor deze oplossing is wat meer ruimte nodig dan voor variant A. Ook heeft deze oplossing een meer natuurlijke uitstraling.

Variant C

Variant C

Deze oplossing noemen we een plas-dras oever. Op de huidige oeverlijn wordt de beschoeiing onder het wateroppervlak geplaatst. Op zo’n 1 à 2 meter landinwaarts wordt een extra houten grondkerende constructie geplaatst. De zone daartussen is een natte zone met ondiep water. Hierdoor ontstaan veel kansen voor natuurontwikkeling en het vergroten van de biodiversiteit. Ook wordt hiermee extra  waterberging gecreëerd, waarmee we de rivier klaar maken voor de toekomst. Voor deze oplossing is enige ruimte nodig in het achterland.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Hoe nu verder?

We gaan het ontwerp verder uitwerken naar definitieve oplossingen. In deze fase betrekken we natuurlijk ook de bewoners en andere belanghebbenden. Ook starten we in deze fase de voorbereiding voor de realisatie. De uitvoeringswerkzaamheden zullen in 2023-2024 starten.

Contact

Vragen over dit project?
Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van alle projecten op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.