Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het project Willeskop ligt aan de zuidkant van de GHIJ en is gelegen tussen (globaal) de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort.

Zowel de dijk als de oever moet worden verbeterd. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.  
Deze dijk of kade moet nu en in de toekomst overstromingen van de lagere polders voorkomen bij hoog water in de rivier.

Voorgestelde oplossingen

Voor dit gebied hebben we gezocht naar geschikte oplossingen die recht doen aan het gebied en passen binnen de beschikbare ruimte. We vinden het daarbij belangrijk om zoveel mogelijk van onze ambities te realiseren en hebben daarbij met name aandacht besteed aan oplossingen met een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem. 
Voor een goede oplossing is het belangrijk dat deze vergunbaar is. Op sommige plekken staan objecten of bomen op de kering die we daar vanwege veiligheid of toekomstige inspectie, beheer en onderhoud verwijderd moeten worden. Op deze plekken willen we zoeken naar een maatwerkoplossing.

Variant A

Variant-A

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70  m boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. De oplossing kan het beste worden toegepast bij achtertuinen en bedrijventerreinen, waar geen ruimte is voor een meer natuurlijke oplossing. Het eindbeeld lijkt veel op de huidige bestaande situatie.

Variant B

Variant-B

Hierbij brengen we ook een houten grondkerende constructie aan met een hoogte tussen de 0 en 20 cm boven de waterlijn. Vanaf daar komt een schuine helling tot de hoogte van het achterland. Deze kan bekleed worden met gras, of met ander materiaal om golfafslag te voorkomen. Voor deze oplossing is wat meer ruimte nodig dan voor variant a, en heeft een meer natuurlijke uitstraling.

Variant C

Variant-C

Deze oplossing noemen we een plas-dras oever. Op de huidige oeverlijn wordt de beschoeiing onder het wateroppervlak geplaatst. Op zo’n 1 à 2 m landinwaarts wordt een extra houten grondkerende constructie geplaatst. De zone daartussen is een natte zone met ondiep water, waardoor veel kansen ontstaan voor natuurontwikkeling en vergroten van de biodiversiteit. Ook wordt hiermee extra  waterberging gecreëerd, waarmee we de rivier klaar maken voor de toekomst. Voor deze oplossing is enige ruimte nodig in het achterland.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s). Heeft u een mogelijke meekoppelkans
die raakvlak heeft met de dijkverbetering dan horen we dat graag. Het waterschap stelt het voorkeursalternatief vast inclusief kansrijke meekoppelkansen.

Techniek én ruimtelijke kwaliteit in oplossingen voor kering en oever

De afgelopen maanden zijn de oevers en keringen aan de zuidkant van de GHIJ tussen Montfoort en Oudewater ingemeten. Ook is op dit traject grondonderzoek gedaan. De informatie uit deze onderzoeken helpt ons bij het opstellen van geschikte oplossingen voor de kering- en oeververbetering. Naast de techniek vinden we ook de uitstraling van de GHIJ belangrijk, en willen we daarom met onze verbetering zoveel mogelijk aansluiten bij het in december opgeleverde Ruimtelijk Kwaliteitskader GHIJ.

Hoe nu verder?

In het project werken we van grof naar fijn: we kijken eerst welke oplossingen mogelijk zouden zijn en trechteren daarna naar één voorkeursoplossing.
We noemen dit het voorkeursalternatief. Om tot het  voorkeursalternatief te komen gaan we graag met de eigenaren grenzend aan dit traject in gesprek over de oplossing die op uw locatie het meest geschikt is, zowel wat betreft ruimtegebruik als in de grotere context. In dit gesprek vertellen wij u meer over het project, de verschillende oplossingen en bespreken we wat dat concreet voor u betekent. U krijgt ook de gelegenheid om uw wensen voor de oplossing, de uitvoeringswijze of de toekomstige situatie aan ons kenbaar te maken. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Het voorkeursalternatief wordt door het bestuur van het waterschap in de tweede helft van 2021 vastgesteld. Daarna werken we aan een verdere verfijning van het ontwerp, zodat we in 2022-2024 de werkzaamheden kunnen realiseren.

Wij blijven graag in contact

Ook als u geen interesse hebt in een persoonlijk gesprek, houden we u in de toekomst graag op de hoogte over het project. Indien u dat ook wenst, dan ontvangen wij graag uw e-mailadres en eventueel ook uw telefoonnummer via informatieghij@hdsr.nl

Contact

Vragen over dit project? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.