Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het project Willeskop ligt aan de zuidkant van de GHIJ en is gelegen tussen (globaal) de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort.

Zowel de dijk als de oever moet worden verbeterd. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.  
Deze dijk of kade moet nu en in de toekomst overstromingen van de lagere polders voorkomen bij hoog water in de rivier.

Voorgestelde oplossingen

Voor dit gebied hebben we gezocht naar geschikte oplossingen die recht doen aan het gebied en passen binnen de beschikbare ruimte. We vinden het daarbij belangrijk om zoveel mogelijk van onze ambities te realiseren en hebben daarbij met name aandacht besteed aan oplossingen met een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem. 
Voor een goede oplossing is het belangrijk dat deze vergunbaar is. Op sommige plekken staan objecten of bomen op de kering die we daar vanwege veiligheid of toekomstige inspectie, beheer en onderhoud verwijderd moeten worden. Op deze plekken willen we zoeken naar een maatwerkoplossing.

Variant A

Variant-A

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70  m boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. De oplossing kan het beste worden toegepast bij achtertuinen en bedrijventerreinen, waar geen ruimte is voor een meer natuurlijke oplossing. Het eindbeeld lijkt veel op de huidige bestaande situatie.

Variant B

Variant-B

Hierbij brengen we ook een houten grondkerende constructie aan met een hoogte tussen de 0 en 20 cm boven de waterlijn. Vanaf daar komt een schuine helling tot de hoogte van het achterland. Deze kan bekleed worden met gras, of met ander materiaal om golfafslag te voorkomen. Voor deze oplossing is wat meer ruimte nodig dan voor variant a, en heeft een meer natuurlijke uitstraling.

Variant C

Variant-C

Deze oplossing noemen we een plas-dras oever. Op de huidige oeverlijn wordt de beschoeiing onder het wateroppervlak geplaatst. Op zo’n 1 à 2 m landinwaarts wordt een extra houten grondkerende constructie geplaatst. De zone daartussen is een natte zone met ondiep water, waardoor veel kansen ontstaan voor natuurontwikkeling en vergroten van de biodiversiteit. Ook wordt hiermee extra  waterberging gecreëerd, waarmee we de rivier klaar maken voor de toekomst. Voor deze oplossing is enige ruimte nodig in het achterland.

Meld u aan voor een persoonlijk gesprek

Wonen langs de GHIJ

De mogelijke oplossingen lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek bij u thuis. Ook is er gelegenheid om wensen te bespreken. Aanmelden kan per e-mail bij Ingrid Hienekamp: ingrid.hienekamp@hdsr.nl of telefonisch 030 – 209 7217.

Hoe nu verder?

Procedure

In het project werken we van grof naar fijn: we kijken eerst welke oplossingen mogelijk zouden zijn en trechteren daarna naar één voorkeursoplossing.
We noemen dit het voorkeursalternatief. Om tot het  voorkeursalternatief te komen gaan we graag met de eigenaren grenzend aan dit traject in gesprek over de oplossing die op uw locatie het meest geschikt is, zowel wat betreft ruimtegebruik als in de grotere context. In dit gesprek vertellen wij u meer over het project, de verschillende oplossingen en bespreken we wat dat concreet voor u betekent. U krijgt ook de gelegenheid om uw wensen voor de oplossing, de uitvoeringswijze of de toekomstige situatie aan ons kenbaar te maken. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Het voorkeursalternatief wordt door het bestuur van het waterschap in de tweede helft van 2021 vastgesteld. Daarna werken we aan een verdere verfijning van het ontwerp, zodat we in 2022-2024 de werkzaamheden kunnen realiseren.

Kwaliteiten van het gebied

Visie Beheer

De GHIJ is een oude, meanderende veenrivier. Langs het water bevinden zich karakteristieke groene keringen met over het algemeen veel beplanting. Vanaf het water gezien wisselen vergezichten zich af met stukken waar meer geborgenheid is door opgaande beplanting. De rivier wordt veel gebruikt voor vaarrecreatie, maar ook fietsend en wandelend genieten mensen van dit mooie en afwisselende gebied. De GHIJ zelf is onderdeel van de Kaderrichtlijn water.

Dit deel van de GHIJ verbindt een aantal natuurgebieden in de omgeving en is daarmee een ecologische schakel door agrarisch gebied. Dit project biedt veel kansen voor verbeteren van de waterkwaliteit en versterken van het ecologische netwerk. Het bevindt zich grotendeels in het buitengebied en heeft een open karakter. Het traject is erg divers: aan beide zijden van het water staan de woningen op sommige plekken dicht op het water, op andere plekken staan ze verder op afstand. Ook bevindt zich een aantal bedrijventerreinen dicht langs het water. Vanaf het water gezien vormen de uiteinden van het projectgebied de entree van historische stadskernen van Oudewater en Montfoort.

Gezamenlijke ambities

Het waterschap heeft de gemeenten en de provincie Utrecht uitgenodigd om mee te denken over de vraag hoe we de GHIJ met elkaar veiliger én mooier kunnen maken. Met elkaar hebben we ambities voor de GHIJ geformuleerd, onder andere gebaseerd op wat we de afgelopen jaren van omwonenden, gebruikers van het gebied en belangenorganisaties hebben gehoord:

  • Stedelijk en landelijk gebied: verschil maken tussen zones met dynamiek (vooral in stedelijke kernen) en rustige zones (in het buitengebied);
  • Aandacht voor biodiversiteit door een natuurlijke inrichting en natuurvriendelijke oevers;
  • (Water)erfgoed behouden, benutten en beleefbaar maken waar dat kan en zinvol is;
  • Recreatieve routes stimuleren, recreatieve voorzieningen faciliteren.

In onze projecten onderzoeken we of we deze ambities kunnen koppelen aan onze veiligheidsopgave.

Deze ambities komen bovenop onze doelstellingen:

  • De ‘basis’ is op orde: we hebben veilige waterkeringen en een veilige vaarweg, er is voldoende water aan- en afvoer en we hebben schoon en gezond water;
  • We werken in onze projecten samen met onze gebiedspartners;
  • In onze projecten besteden we aandacht aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s). Heeft u een mogelijke meekoppelkans
die raakvlak heeft met de dijkverbetering dan horen we dat graag. Het waterschap stelt het voorkeursalternatief vast inclusief kansrijke meekoppelkansen.

Techniek én ruimtelijke kwaliteit in oplossingen voor kering en oever

De afgelopen maanden zijn de oevers en keringen aan de zuidkant van de GHIJ tussen Montfoort en Oudewater ingemeten. Ook is op dit traject grondonderzoek gedaan. De informatie uit deze onderzoeken helpt ons bij het opstellen van geschikte oplossingen voor de kering- en oeververbetering. Naast de techniek vinden we ook de uitstraling van de GHIJ belangrijk, en willen we daarom met onze verbetering zoveel mogelijk aansluiten bij het in december opgeleverde Ruimtelijk Kwaliteitskader GHIJ.

Wij blijven graag in contact

Ook als u geen interesse hebt in een persoonlijk gesprek, houden we u in de toekomst graag op de hoogte over het project. Indien u dat ook wenst, dan ontvangen wij graag uw e-mailadres en eventueel ook uw telefoonnummer via informatieghij@hdsr.nl

Contact

Vragen over dit project? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.