Nieuwsbrief september 2023 dijk- en oeververbetering Willeskop

nieuwsbrief foto
Nieuwsbrief september 2023

Deze nieuwsbrief is voor bewoners en andere belanghebbenden aan het deelproject Willeskop in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Lees het rustig door zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen rondom Willeskop.

Uitvoering project Willeskop (deel 1)

Afbeelding2

De werkzaamheden van het traject nabij de Oudeweg zijn begin juni 2023 gestart. Het traject heeft een lengte van ongeveer 1,1 kilometer en aannemersbedrijf Straver & Zn. voert de werkzaamheden uit. Inmiddels is er al 500 meter oever voorzien van een nieuwe oeverconstructie. Er wordt voornamelijk vanaf het water gewerkt en enkel waar nodig vanaf het land. Hierbij zijn ook enkele inlaten vernieuwd. Eén ploeg plaatst de nieuwe damwandplanken en de andere ploeg verzorgt de afwerking. De werktijden zijn op maandag tot en met donderdag tussen 7.00 en 18.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Kijk gerust op de website voor meer informatie over het project.

Planning

Naar verwachting wordt het project eind november afgerond. Op onze website van het project bij het onderdeel "planning" kunt u een gedetailleerde planning per perceel downloaden. De aannemer neemt altijd contact op voordat zij aan uw perceel te werk gaan.

Aanbrengen van een Fauna uittrede plaats

Fauna uittreedplaats

Het waterschap staat voor de veiligheid van dieren en om verdrinking van dieren te voorkomen wordt op regelmatige afstand (ongeveer 100 meter) een zogenaamde fauna uittrede plaats (FUP) aangelegd. Hierdoor kunnen dieren die te water zijn geraakt weer op de kant klimmen. De beschoeiing kan namelijk een obstakel vormen voor dieren die te water zijn geraakt. Door een balk van de beschoeiing aan de waterzijde schuin te plaatsen kunnen de dieren gemakkelijk weer op de kant klimmen. We plaatsen de balk op deze manier (zie foto) in de damwand, zodat het geen obstakel wordt voor het vaarverkeer.

Diverse onderzoeken Willeskop (deel 2)

Afbeelding1

Voor Willeskop (deel 2) lopen nu diverse onderzoeken in de planuitwerkingsfase. Als een onderzoek aan uw perceel wordt uitgevoerd, dan informeren wij u daarover voorafgaand per brief. Zijn wij in het bezit van uw e-mailadres? Dan ontvangt u de informatie per e-mail. Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven? Dan kunt u dat doorgeven via: willeskopghij@hdsr.nl.

Graag uw aandacht voor het volgende

  • Wordt uw perceel gebruikt of gepacht door een ander? Informeert u dan a.u.b. de gebruiker met de vraag of ze met ons contact kunnen opnemen.

  • Zijn er verder bijzonderheden op uw perceel waar we rekeningen mee moeten houden? Denk hierbij aan benodigde toegang omdat er een hek staat, een loslopende (waak)hond of vee.

  • Meld het a.u.b. via willeskopghij@hdsr.nl.

Per specifiek onderzoek leest u hieronder meer.

Land- en waterbodemonderzoek

nieuwsbrief foto 2

Advies- en Ingenieurs bureau RPS voert het land- en waterbodemonderzoek uit tussen 29 september en 6 oktober. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op vrijwel alle percelen tussen Oudewater en Montfoort aan de zuidkant van de GHIJ. Perceeleigenaren ontvangen hierover voorafgaand een brief.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Het land- en waterbodemonderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van de (water)bodem en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Daarnaast wordt duidelijk wat de mogelijkheden voor hergebruik en de afvoer van vrijkomende grond zijn. Tevens kan met de informatie bepaald worden of veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden nodig zijn.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?

Waar we werkzaamheden aan dijkverbetering uitvoeren en graven in de grond, doen we een bodemkwaliteitsonderzoek. Hierbij gaat het om locaties waar de beschoeiing wordt vervangen of mogelijk een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd.

Wat gaat RPS doen?

De werkzaamheden bestaan uit handboringen van 1 meter diep en op locaties waar ook een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, is het nodig te boren tot 1,5 meter diep. Een klein deel van de grond wordt, ter onderzoek, meegenomen in een potje. De rest gaat terug in het geboorde gat. Het meegenomen grondmonster wordt in het laboratorium onderzocht om de kwaliteit van de bodem te bepalen en daarmee de veiligheidsklasse voor de uitvoering.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd vanaf het water. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de handboring is het nodig om het betreffende perceel te betreden. Eigenaren of gebruikers van de percelen hoeven niet zelf aanwezig te zijn bij het onderzoek.

Detectieonderzoek ontplofbare oorlogsresten

detecteren avg

Voor een aantal adressen tussen Oudewater en Montfoort is aanvullend onderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Deze bewoners zijn geïnformeerd en er is een locatiebezoek geweest.

In de komende periode voert het bureau AVG Explosieven Opsporing NL voor ons een detectieonderzoek niet gesprongen explosieven uit. Tijdens het onderzoek kan bureau AVG direct bekijken of er metalen objecten in de bodem aanwezig zijn. Indien er tijdens het onderzoek een object wordt waargenomen, die overeenkomt met afwerpmunitie, wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek

grondboor

Tussen 14 en 22 september wordt er op delen van het traject tussen Oudewater en Montfoort door RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch onderzoek gedaan. De betreffende bewoners van het perceel, hebben hierover reeds een brief ontvangen.

Uit het bureauonderzoek dat eerder uitgevoerd is door RAAP blijkt dat langs de GHIJ archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Als er nieuwe bouwactiviteiten plaatsvinden, zoals bij het vervangen van de beschoeiing en aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moet er bekeken worden of er in de bodem archeologische resten aanwezig zijn. Op een deel van het traject mist deze informatie nog. Daarom moeten we op deze locaties aanvullend archeologisch onderzoek laten uitvoeren in de vorm van verkennend booronderzoek.

Hoe wordt het booronderzoek uitgevoerd?

Met een grondboor worden monsters van de grond genomen en ter plekke geanalyseerd. Hiervoor is geen zwaar materieel nodig. Voordat de onderzoekers het terrein betreden bellen ze eerst even aan bij bewoners.

Na het veldwerk wordt het resultaat van de boringen getoetst aan de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek. Als de verwachting bestaat dat de bodem archeologische resten bevat, wordt vervolgonderzoek geadviseerd. De uitkomst kan dus ook zijn dat er geen vervolgonderzoek meer nodig is. Daar informeren wij u over in een volgende nieuwsbrief.

Voortgang bomenonderzoek

Over het aanvullende bomenonderzoek ontvangt u binnenkort meer nieuws. U leest dan o.a. welke werkzaamheden waar nodig zijn.

Ontwerp Willeskop deel 2

Momenteel wordt aan een definitief ontwerp gewerkt, waarbij nog veel details verder uitgezocht worden. Als er meer bekend is, zoals wijzigingen in het ontwerp en persoonlijk wensen, dan wordt u hierover geïnformeerd. Dit zal per e-mail of telefonisch plaatsvinden.

Het projectplan

20230901_140838

Graag brengen wij u nogmaals onder de aandacht dat vanaf december 2023 het projectplan ter inzage wordt gelegd. U kunt formeel laten weten wat u van het projectplan Waterwet vindt door het indienen van een zienswijze.

Wat is een projectplan?

De Waterwet schrijft voor dat we voor deze dijk- en oeververbetering een projectplan moeten opstellen. Het projectplan Waterwet beschrijft in detail de noodzaak van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering. Ook eventuele gevolgen voor de omgeving en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Niet alleen het ontwerp en de technische realisatie worden beschreven. Het bevat ook een beschrijving van de inpassing van het werk in de omgeving, de effecten ervan op de omgeving en eventuele verzachtende maatregelen die getroffen worden. In deze fase betrekken we natuurlijk ook bewoners en andere belanghebbenden.

Vergunning voor objecten op of in de kering

willeskop

Graag wijzen wij u er nogmaals op dat in en op een waterkering niet zomaar iets geplaatst mag worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt. In de Keur van het waterschap zijn regels opgenomen over het plaatsen van objecten op of langs de kering. Objecten zijn bijvoorbeeld steigers, vlonders, bomen, regenwater afvoeren, pompen voor vijverwater of een botentakel.

Let op: Objecten die voor de uitvoering van de werkzaamheden bij Willeskop in de weg staan moeten worden verwijderd.

Met vergunning

Objecten die vergunning vrij zijn of waarvoor een vergunning aanwezig is worden tijdelijk weggehaald tijdens de uitvoering. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst.

Zonder vergunning

Objecten waarvoor een vergunning nodig is, maar waarvoor de vergunning ontbreekt, worden verwijderd en niet teruggeplaatst. Het materiaal wordt teruggeven aan de eigenaar.

Let op: Heeft u een object zonder vergunning op of in de kering? Dan kunt u hier alsnog een vergunning voor aanvragen. Klik op de link hieronder. Als de vergunning voor of op 1 december 2023 aan u wordt verleend, dan wordt het object teruggeplaatst na uitvoering. Ook als u twijfelt, neem dan contact op met ons om te overleggen.

Meer informatie over een vergunning vindt u hier.

Meer informatie?

Meer informatie over Willeskop (deel 1) vindt u op deze webpagina.
Meer informatie over Willeskop (deel 2) vindt u op deze webpagina.

Heeft u een vraag? Dan kunt u het beste mailen naar willeskopghij@hdsr.nl.

Wist u dat?

Wij aan nog meer interessante projecten werken op en langs de GHIJ? Meer hierover leest u op onze website.

Wij wensen u een mooie nazomer!