Dijken

Langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel liggen dijken, ook wel waterkeringen of kaden genoemd. De dijken langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) beschermen de achterliggende gebieden tegen overstroming. Het waterschap houdt in de gaten of de dijken en de kaden in goede conditie blijven. Daarom controleert en inspecteert het waterschap de dijken regelmatig. Waar nodig neemt het waterschap maatregelen.

Verschillende soorten dijken

Om veilig te kunnen wonen en leven, hebben we veilige dijken nodig. In Nederland maken de waterschappen onderscheid tussen verschillende type dijken en kaden. Hoe zit dat precies en welk type keringen spelen een rol bij de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel?

Primaire keringen

foto primaire kering

Primaire keringen zijn de keringen of dijken langs de zee of de grote rivieren. In het beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden is de Lekdijk een primaire waterkering (een primaire waterkering keert het water van zee of grote rivier). Deze beschermt niet alleen het gehele gebied van De Stichtse Rijnlanden tegen overstromingen van de rivier, maar ook een groot deel van de Randstad. Hiervoor gelden dan ook strenge veiligheidseisen en de dijken zijn hoog. Primaire keringen zijn meestal goed zichtbaar in het landschap.

Regionale keringen

foto regionale kering

Regionale waterkeringen zijn waterkeringen of dijken die de polders beschermen tegen water vanuit het regionale watersysteem zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De keringen langs de GHIJ zijn dus belangrijk voor de bescherming van de Lopikerwaard en het Oude Rijn gebied. Ook hiervoor gelden veiligheidseisen, deze zijn echter minder streng dan voor een primaire kering. De provincie bepaalt de veiligheidseisen, het waterschap zorgt ervoor dat de keringen op orde blijven.

Overige waterkeringen

foto voorlandkering

Op sommige plekken liggen er twee waterkeringen parallel aan elkaar. Daar waar de regionale kering iets van het water afligt (meestal op een weg of fietspad), ligt langs de GHIJ een overige waterkering (alle kades langs kleinere watergangen en zomerkaden, die niet tot de categorie primaire of regionale waterkeringen behoren). De regionale kering en overige kering functioneren dan zoals een zomerdijk en een winterdijk uit de tijd dat de rivier nog niet gekanaliseerd was. Het gebied daartussen is dus van oudsher een uiterwaard.

Contact

Vragen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.