Eindejaars nieuwsbrief 2023 dijk- en oeververbetering

nieuwsbrief foto
Nieuwsbrief december 2023

Deze laatste nieuwsbrief van 2023 is voor bewoners en andere belanghebbenden van dijk- en oeververbeteringsprojecten langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2024!

Projectplan ‘dijk- en oeververbetering Willeskop’ ter inzage

afbeelding nieuwsbrief 1

Het projectplan ‘Dijk- en oeververbetering zuidoever GHIJ Willeskop’ (het gebied tussen Montfoort en Oudewater) ligt tot en met 24 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden het projectplan inzien en reageren op de plannen.

Het doel van dit projectplan is om belanghebbenden inzage te geven in de werkzaamheden die het waterschap gaat uitvoeren. Het plan omvat niet alleen de technische aspecten en het ontwerp, maar ook hoe het project wordt ingepast in de omgeving en de maatregelen om eventuele nadelige effecten te voorkomen of te herstellen.

Op de website www.hdsr.nl/willeskop/projectinzage is het projectplan digitaal in te zien en/of te downloaden. Ook kunt u de stukken inzien op het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Project Achthoven - IJsselstein start in 2024

project_achthoven_foto

Aan de Zuidwest-zijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen IJsselstein en Knollemanshoek voldoet de waterkering niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Noodzakelijke aanpassingen aan de waterkering zijn kostbaar en tijdsintensief en als antwoord daarop verlegt waterschap De Stichtse Rijnlanden de waterkering langs de Hollandsche IJssel naar het hoger gelegen fietspad op de Zuid-IJsseldijk. Het gebied tussen de Zuid-IJsseldijk en de GHIJ blijft beschermd tegen het water uit de GHIJ.

Met deze oplossing sparen we kosten en beschermen wij u ook in de toekomst tegen weersinvloeden en het water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Bekijk hier de video met de adviseur omgeving van het project.

Webopname_11-12-2023_152145_www.hdsr.nl

Belangrijke stap voor dierenwelzijn bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Foto 2 persbericht grote FUP

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft onlangs een belangrijke stap gezet in het beschermen van grote dieren tegen verdrinking; de eerste grote Fauna Uittrede Plaats (FUP) is gerealiseerd nabij Oudewater aan de Hollandsche IJssel. Hoewel we al kleine FUP’s integreren in de oevers, betekent deze grote FUP een verbetering voor het welzijn van grotere dieren.

Afronding project Willeskop deel 1

Houten beschoeiing Willesop 1 laag-2

De werkzaamheden van project Willeskop deel 1 zijn inmiddels afgerond. Er is inmiddels circa 1,1 kilometer damwand aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche Ijssel vervangen. Het waterschap heeft de oevers herstelt, omdat deze niet overal stevig genoeg waren. De waterkering en de dijk zijn ook aangepast om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het waterschap en de aannemer zijn trots op de samenwerking en het eindresultaat.

Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

de bochtjes 1

De beschoeiing langs de oevers van de Doorslag bij Geinoord, de IJsselsteinseweg en onder de Geinoordbrug in Nieuwegein is op een aantal plaatsen niet meer in goede staat. De bestaande beschoeiing wordt hier vervangen voor nieuwe houten beschoeiing.

De aanwezigheid van oude beschoeiingen en puin leverde regelmatig uitdagingen op bij het plaatsen van de nieuwe damwandplanken. Ook lopen er meerdere kabels en leidingen onder de watergang door. Het projectteam (waterschap en de aannemer) heeft deze uitdagingen op weten te lossen.

Belangstellenden kunnen gebruik maken van het inloopmoment op woensdagmiddag. Dan is de projectleider van Van Leeuwen beschikbaar om u te informeren over het project. We verwachten de uitvoering eind februari 2024 af te ronden.

de bochtjes 2

Waterschap laat oude kabels verwijderen uit de Hollandsche IJssel

IMG_4983

Bij de baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) zijn op de bodem oude KPN-kabels ontdekt die niet meer in gebruik zijn. Hoewel de aanwezigheid van kabels op de bodem op zichzelf niet schadelijk is, kunnen ze wel een obstakel vormen bij toekomstige baggerwerkzaamheden en bij het realiseren van een nieuwe oeverconstructie, zoals beschoeiingen.

Daar waar de kabels en leidingen de GHIJ kruisen is het namelijk nodig aanpassingen en technische ingrepen te doen, zoals het verleggen van kabels en leidingen of het gebruiken van korte planken in de beschoeiing. Dit kan zorgen voor een minder stevige oeverconstructie. Om dit te voorkomen heeft het waterschap netbeheerders verzocht de oude kabels en leidingen te verwijderen.

Het waterschap schat in dat er nog 5 tot 10 locaties zijn waar kabels of leidingen aanwezig zijn die buiten bedrijf zijn. Aannemer VWTI verwijdert in opdracht van KPN de komende tijd meer kabels. Ook  andere netwerkbeheerders zullen kabels en leidingen in de GHIJ laten verwijderen. Het verwijderen van de kabels en leidingen sluit aan bij de duurzame missie van het waterschap, draagt bij aan een zo efficiënt mogelijk beheer en zorgt ervoor dat minder aanpassingen nodig zijn aan nieuwe oeverconstructies langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Meer informatie?

-Wist u dat wij aan nog meer interessante projecten werken op en langs de GHIJ? Meer hierover leest u op onze website.

-Wilt u meer informatie over algemene projecten van de Hollandsche IJssel? Meldt u zich dan hier aan: Abonneren nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel - HDSR

-Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief? Dat kan onderaan deze pagina: Abonneren nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel - HDSR

-Heeft u een vraag? Dan kunt u het beste mailen naar willeskopghij@hdsr.nl.