Nieuwsbrief Willeskop

Willeskop 1
2023

Deze nieuwsbrief is voor bewoners en andere belanghebbenden aan het deelproject Willeskop in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Lees het rustig door zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen rondom Willeskop.

Onderzoek naar bomen en planten

Bomen op de oeverlijn

Deze zomer wordt er een onderzoek uitgevoerd naar bomen die een belemmering zouden kunnen vormen voor de uitvoering van het project dijk- en oeververbetering Willeskop.’

Het waterschap heeft hiertoe opdracht gegeven aan een ingenieursbureau WSP uit Nieuwegein. Zij gaan half juli starten met de voorbereidingen voor een Bomen Effect Analyse (BEA) in de omgeving van Willeskop deel 2.

Wat merkt u hiervan als bewoner?

De BEA wordt toegepast op beplanting in de openbare ruimte én op beplanting op de percelen van bewoners van het waterschap. Zij moeten af en toe op uw perceel komen om de diameter van een boom op te meten of om een boom van dichtbij te bekijken.

Hoe ziet een BEA op privéterrein eruit?

De onderzoekers betreden vanaf het water uw perceel om de bomen en planten te beoordelen. Beplanting die in de werkstrook van 5 meter vanaf de waterlijn groeit, staat in de weg voor de uitvoering van het vervangen van de beschoeiing en moet daarom verwijderd worden.  Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt verwijderd daar is deze inventarisatie de input voor. Als de uitvoering eind dit jaar bepaald is wordt het verwijderen met de desbetreffende perceeleigenaar besproken. Wij hebben een herplantingsplicht en de wensen daarvoor komen tijdens het gesprek ook aan bod.

Bijzondere omstandigheden op uw perceel

Voor de opname van de bomen hoeft u niet persé thuis te zijn. Maar mochten de onderzoekers tegen onverwachte omstandigheden aanlopen die het onderzoek belemmeren, zoals een loslopende hond of een hoog hekwerk wilt u dit dan even aan ons laten weten? Dit kan door een e-mail te sturen naar willeskopghij@hdsr.nl.

Eigenaar maar geen gebruiker?

Bent u wel eigenaar maar geen gebruiker van een perceel? Stel de gebruiker en/of pachters dan op de hoogte van het onderzoek door dit bericht aan hen door te sturen.

Objecten op de kering

Ook voert WSP een inventarisatie uit naar de objecten die in en op de waterkering staan. Dit zijn bijvoorbeeld inlaten en regenafvoerpijpen die in het ontwerp moeten worden meegenomen. Maar ook objecten waarvoor wellicht een vergunning nodig is. Zie hiervoor het artikel ‘vergunning nodig voor een object op of in de kering?’.

Herplanten van bomen

Foto met bomen op de waterkering

Bomen op of langs de dijk zijn niet alleen een mooi landschapsbeeld, maar het heeft meer voordelen voor mens, dier en natuur. Toch ontkomt het waterschap er niet aan om enkele bomen te verwijderen vanwege de werkzaamheden.

Richtlijnen in de Keur

De erosiebestendigheid en de stabiliteit van een waterkering kunnen door het aanbrengen of het verwijderen van beplanting worden verstoord. Om die reden zijn er in de Keur regels opgesteld voor het aanbrengen en het verwijderen van beplanting.

Interesse in een boom?

Heeft u interesse in een boom? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Vergunning voor objecten op of in de kering

20220421_111313

In en op een waterkering mag niet zomaar iets worden geplaatst. In de Keur van het waterschap zijn regels opgenomen over het plaatsen van objecten op of langs de kering. Objecten zijn bijvoorbeeld steigers, vlonder, bomen, regenwater afvoer, pompen voor vijverwater of een botentakel. Objecten die voor de uitvoering van de werkzaamheden deeltraject Willeskop in de weg staan moeten worden verwijderd. In grote lijnen komt de procedure erop neer dat objecten die vergunning vrij zijn of waarvoor een vergunning aanwezig is tijdelijk worden weggehaald tijdens de uitvoering. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst.

Objecten waarvoor geen vergunning is, worden verwijderd en niet teruggeplaatst. Het materiaal wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Heeft u een ‘object’ zonder vergunning op of in de kering? Dan kunt u hier alsnog een vergunning voor aanvragen. Klik op de link hieronder. Als de vergunning voor of op 1 november 2023 aan u wordt verleend, dan wordt het object teruggeplaatst na uitvoering van de werkzaamheden van dat deel van Willeskop.

Uitvoering werkzaamheden Willeskop deel 1

IMG-20230622-WA0003

Op 16 mei heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in Montfoort. Aan de hand van een presentatie en kaartmateriaal vertelde aannemer Straver en Zn. uit IJsselstein wat de werkzaamheden betekenen voor perceeleigenaren.

Dit deel van het totale traject dijk- en oeververbetering is vanaf mei 2023 in uitvoering gegaan. Op deze kaart ziet u welke werkzaamheden er uitgevoerd worden (zie kaart). Het traject ligt nabij de Oudeweg en heeft een lengte van ongeveer 1,1 kilometer.

De werkzaamheden in dit deel bestaan uit het vervangen van de oeverconstructie door een houten damwand en het op hoogte brengen van de kering. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. De werkstrook die hiervoor op de oever aangehouden wordt bedraagt een breedte vanaf de waterlijn van circa 5 meter. Binnen deze strook wordt een gedeelte vrijgemaakt van gras en beplanting. Na de werkzaamheden wordt het gras opnieuw ingezaaid.

Pilot langshavens

Als je een perceel hebt dat grenst aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dan kan het zijn dat u een afmeergelegenheid wilt aanleggen. Wanneer de afmeergelegenheid een inham in de oever betreft die parallel aan de vaarweg ligt, dan noemen we dit een langshaven. Voor de aanleg van langshavens heeft het bestuur specifieke voorwaarden gesteld.

Collegebesluit

Het college van de dijkgraaf en hoogheemraden heeft in september 2022 een collegebesluit genomen over de voorwaarden voor de aanleg van langshavens door particulieren. Ze mogen bijvoorbeeld niet in de weg liggen van de vaarroute of de waterkering beschadigen. Daarom is één van de voorwaarden die het college heeft gesteld dat langshavens alleen mogen worden aangelegd wanneer dit in combinatie gebeurt met onderhoud aan waterkeringen dat door het waterschap wordt uitgevoerd. Hiermee is de aanleg van langshavens een ‘meekoppelkans’. De aanleg van de havens mag alleen tegelijk met een dijkversterkingsproject worden uitgevoerd en levert een win-winsituatie op voor het waterschap aan de ene kant en inwoners van het waterschap aan de andere kant.

Pilot Willeskop

Om de kaders voor de aanleg van een langshaven te toetsen, start het waterschap met een pilot in Willeskop. Hier wordt vanaf medio 2024 aan de dijken en oevers gewerkt aan de zuidkant van de GHIJ tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Aan mensen uit dit gebied met een perceel dat grenst aan de rivier wordt de vraag gesteld of zij interesse hebben in de aanleg van een langshaven. Geïnteresseerden krijgen van het waterschap een voorstel hoe de aanleg samen kan gaan met de dijk- en oeververbetering bij Willeskop. In het voorstel staan technische randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering, juridische kaders en kaders voor de financiën en beheer en onderhoud. Deze kaders worden getoetst in de pilot en mogelijk op basis van de resultaten nog aangepast voor de toekomstige aanleg van langshavens.

Voorwaarden

Eén van de gestelde voorwaarden is dat een langshaven volledig op eigen grond moet worden aangelegd. Ook mag er maximaal één langshaven per perceel worden aangelegd en kunnen er verschillende vergunningen nodig zijn. De belangrijkste zijn:

  • Van de gemeente een omgevingsvergunning op basis van een gemeentelijk bestemmingsplan of omgevingsplan;
  • Van het waterschap een watervergunning;
  • Van de provincie een ontheffing insteekhaven en eventueel een ontheffing voor de onderdelen Soortenbescherming, Gebiedsbescherming of Houtopstanden van de Wet natuurbescherming.

Ook mag er maximaal één langshaven per perceel worden aangelegd en is er een water- en/of omgevingsvergunning nodig. De initiatiefnemer en toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor de aanvraag van de vergunningen. Daarnaast financiert de initiatiefnemer alle kosten die bij de aanleg van een langshaven komen kijken. De afmetingen van een langshaven staan vast: maximaal 8 meter lang en 3,25 meter breed. Deze afmeting is afgeleid van de voorwaarden uit de omgevingsverordening van de Provincie Utrecht. De toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor het dagelijks en vervangend onderhoud van de waterkering, het oeverwerk en toebehorende voorzieningen zoals trappen en aanmeervoorzieningen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het buitengewoon onderhoud van de waterkering, zoals oevers en dijken.

Kosten

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het financieren van het ontwerp en de aanleg van de langshaven. Deze financiering is onderverdeeld in kosten voor de planuitwerking en de realisatiekosten. Onder de kosten voor planuitwerking vallen onderzoeks-, ontwerp- en projectkosten. Onder realisatiekosten vallen de bouwkosten. Het waterschap draagt zelf de kosten voor de werkzaamheden aan de oever of waterkering. Deze worden niet in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.

Vaststellingsovereenkomst

Voordat de realisatie begint, stelt het waterschap een vaststellingsovereenkomst op die door perceeleigenaar en het waterschap moet worden ondertekend. De kosten uit deze overeenkomst zijn de maximale kosten die aan de initiatiefnemer worden doorberekend. Het waterschap draagt de risico's.

De kosten van de aanvraag en goedkeuring van de water- en/of omgevingsvergunning zijn voor de initiatiefnemer. Aangezien de aanleg van een langshaven maatwerk is, variëren de kosten per perceel. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn of het achterland hoog of laag gelegen is.

Om een indicatie te kunnen geven, heeft het waterschap een aannemer gevraagd een raming te maken. Op basis van deze raming worden de kosten op circa €25.000 tot €30.000,- geschat.

Interesse in een langshaven?

Heeft u interesse in de aanleg van een langshaven? Vul onderstaand formulier in vóór 25 augustus in.

Planning

Locatie5-05

Projectplan

De Waterwet schrijft voor dat bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk zoals een regionale kering door de beheerder, in dit geval Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een projectplan moet worden opgesteld. Het projectplan Waterwet beschrijft in detail de noodzaak van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering. Ook eventuele gevolgen op de omgeving en hoe deze worden voorkomen of hersteld.

In het projectplan wordt niet alleen het ontwerp en de technische realisatie beschreven. Het bevat ook een beschrijving van de inpassing van het werk in de omgeving, de effecten ervan op de omgeving en eventuele verzachtende maatregelen die getroffen worden. In deze fase betrekken we natuurlijk ook de bewoners en andere belanghebbenden.

Het projectplan wordt in december 2023 ter inzage gelegd. Door het indienen van een zienswijze kunt u formeel laten weten wat u van het projectplan Waterwet vindt.

Aanbesteding

Na vaststelling start het aanbestedingsproces waarin via een openbare aanbesteding een geschikte aannemer voor het werk wordt gecontracteerd.

Uitvoering

Nadat een aannemer gecontracteerd is, kan de uitvoering medio 2024 starten. De verwachte uitvoeringsduur is minimaal driekwart jaar.

Naar verwachting laat het waterschap de aannemer vrij om te bepalen waar op het traject van bijna vijf kilometer wordt gestart met de werkzaamheden.

Persoonlijk gesprek

Heeft u behoefte aan meer informatie over het deelproject Willeskop aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Het is nog mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen met een omgevingsmanager. Heeft u interesse hierin mail dan naar willeskopghij@hdsr.nl.

Planfase Willeskop deel 2

Overzichtsfoto

In april heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Aan de hand van kaartmateriaal vertelde het waterschap wat de werkzaamheden betekenen voor perceeleigenaren. Zo staan er momenteel op verschillende percelen bomen of objecten in en op de waterkering die voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwijderd.

De vragen hebben we opgenomen in een overzicht.