Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Terugblik inloopbijeenkomst Dijk- en oeververbetering Willeskop

Op 25 april heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in Montfoort. De bijeenkomst is georganiseerd om bewoners te informeren over de voortgang van het project. Aan de hand van kaartmateriaal vertelde het waterschap wat de werkzaamheden betekenen voor perceeleigenaren. Zo staan er momenteel op verschillende percelen bomen en objecten in en op de waterkering die voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwijderd.

Terugblik

De bijeenkomst werd goed bezocht door zowel huidige als nieuwe bewoners in de omgeving. Per perceel was te zien wat de werkzaamheden gaan zijn. Daardoor konden de inwoners specifieke vragen stellen aan team Regionale Waterkeringen (RWK) en onze vergunningverleners.

Individuele gesprekken

Er zullen ook individuele gesprekken met perceeleigenaren worden gevoerd. Hierover ontvangen de desbetreffende personen een brief.

Inschrijven individuele gesprekken

Heeft u meerdere vragen en kon u niet aanwezig zijn op de inloopbijeenkomst? Meld u hieronder aan voor een persoonlijk gesprek.

Dijkzone

Regionale waterkeringen zijn waterkeringen of dijken die de polders beschermen tegen water vanuit het regionale watersysteem zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De keringen langs de GHIJ zijn belangrijk voor de bescherming van de Lopikerwaard en het Oude Rijn gebied. Ook hiervoor gelden veiligheidseisen, deze zijn echter minder streng dan voor een primaire kering. De provincie bepaalt de veiligheidseisen, het waterschap zorgt ervoor dat de keringen aan deze eisen voldoen.

Planning

Projectplan

De Waterwet schrijft voor dat bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk zoals een regionale kering door de beheerder, in dit geval Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een projectplan moet worden opgesteld. Het projectplan Waterwet beschrijft in detail de noodzaak van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering. Ook eventuele gevolgen op de omgeving en hoe deze worden voorkomen of hersteld.

In het projectplan wordt niet alleen het ontwerp en de technische realisatie beschreven. Het bevat ook een beschrijving van de inpassing van het werk in de omgeving, de effecten ervan op de omgeving en eventuele verzachtende maatregelen die getroffen worden. In deze fase betrekken we natuurlijk ook de bewoners en andere belanghebbenden.

Het projectplan wordt in december 2023 ter inzage gelegd. Door het indienen van een zienswijze kunt u formeel laten weten wat u van het projectplan Waterwet vindt.

Te zijner tijd wordt het projectplan hieronder toegevoegd.

Aanbesteding

Na vaststelling start het aanbestedingsproces waarin via een openbare aanbesteding een geschikte aannemer voor het werk wordt gecontracteerd.

Uitvoering

Nadat een aannemer gecontracteerd is, kan de uitvoering medio 2024 starten. De verwachte uitvoeringsduur is minimaal driekwart jaar.

Naar verwachting laat het waterschap de aannemer vrij om te bepalen waar op het traject van bijna vijf kilometer wordt gestart met de werkzaamheden.

Impressie Prolock beschoeiing

impressie provinciale weg prolock

Er zijn twee hoogtes mogelijk bij deze vorm van beschoeiing. 35 cm boven waterpeil en 55 cm boven waterpeil.

Impressie houten planken beschoeiing

impressie achtertuinen gladde planken

Er zijn twee hoogtes mogelijk bij deze vorm van beschoeiing. 35 cm boven waterpeil en 55 cm boven waterpeil.

Fauna-uittreedplaats

Fauna-uittreedplaats

Een beschoeiing kan een obstakel vormen voor dieren die te water zijn geraakt. Om verdrinking te voorkomen wordt op regelmatige afstand van ongeveer 100 meter een zogenaamde fauna-uittreedplaats (FUP) aangelegd. Deze uittreedplaats wordt gemaakt door de gording van de beschoeiing aan de waterzijde schuin te plaatsen. Hierdoor kunnen dieren die te water zijn geraakt uit het water klimmen.

Natuurvriendelijke oever

Afbeelding natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever is een geleidelijke aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is voor waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.

In het VKA zijn locaties voor natuurvriendelijke oevers aangewezen. Voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever is het nodig om de waterkering te verleggen. In veel gevallen is voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever de medewerking van een particuliere grondeigenaar noodzakelijk. Dit is vanwege werkzaamheden op particuliere eigendommen.

Onderzoek naar oplossingen richting Voorkeursalternatief

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht, die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. Daarnaast is aandacht voor een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Uit deze verschillende oplossingen is op 15 maart 2022 het 'Voorkeursalternatief' vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Het plan is daardoor op hoofdlijnen goedgekeurd. Hierop volgend worden de plannen verder in detail uitgewerkt in de 'planuitwerkingsfase'. Daar waar bomen of struiken een belemmering zijn voor de veiligheid om de oever of kering zullen deze verwijderd worden. Regels hiervoor zijn terug te vinden in de Nota Voorkeursalternatief of bekijk voor de verkorte versie de factsheet hieronder.

Bomeneffectanalyse (BEA)

Begroeiing (bomen en planten) die een gevaar vormen voor de waterveiligheid, voor het vaarverkeer of die de uitvoering van de kade-/oeververbetering belemmeren worden verwijderd. Tegelijkertijd verwijdert het waterschap niet meer dan strikt noodzakelijk. Het waterschap laat daarom door een gespecialiseerd bureau een Bomeneffectanalyse (BEA) uitvoeren.

In een BEA staat de vraag centraal of een boom, in perspectief van de voorgenomen werkzaamheden en de toekomstige situatie, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijft.

Proces eigendommen

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem en heeft daarom regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. In de Keur van het waterschap zijn regels opgenomen over het plaatsen van objecten op of langs de kering. Objecten die voor de uitvoering van de werkzaamheden in de werkstrook in de weg staan mogen worden verwijderd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld steigers, vlonders, boottakel, hekwerk etc.

In grote lijn komt de procedure erop neer dat objecten die vergunningvrij zijn of waarvoor een vergunning aanwezig is tijdelijk worden weggehaald tijdens de uitvoering. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst. Objecten waarvoor geen vergunning is, worden verwijderd en niet teruggeplaatst. Het materiaal wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Contact

Vragen over dit project?
Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van alle projecten op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.