Dijk- en oeververbetering Willeskop

Tussen Montfoort en Oudewater worden de dijk en oevers aan de zuidzijde opgeknapt. De dijk voldoet niet overal aan de veiligheidsnorm. De damwanden en beschoeiingen die de oever beschermen zijn veelal in slechte staat. We noemen dit project ‘Dijk- en oeververbetering Willeskop’. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd.

Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Dijkzone

Regionale waterkeringen zijn waterkeringen of dijken die de polders beschermen tegen water vanuit het regionale watersysteem zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De keringen langs de GHIJ zijn belangrijk voor de bescherming van de Lopikerwaard en het Oude Rijn gebied. Ook hiervoor gelden veiligheidseisen, deze zijn echter minder streng dan voor een primaire kering. De provincie bepaalt de veiligheidseisen, het waterschap zorgt ervoor dat de keringen aan deze eisen voldoen.

Vraag en antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over Willeskop deel 2. Heeft u een vraag die er niet tussen staat, neem dan contact met ons op. Onze omgevingsmanagers staan u graag te woord.

Natuurvriendelijke oever

Afbeelding natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever is een geleidelijke aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is voor waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.

In een aantal gevallen is voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever de medewerking van een particuliere grondeigenaar nodig.

Impressie houten planken beschoeiing

impressie achtertuinen gladde planken

Er zijn twee hoogtes mogelijk bij deze vorm van beschoeiing. 35 cm boven waterpeil en 55 cm boven waterpeil.

eindresultaat

Impressie Prolock beschoeiing

impressie provinciale weg prolock

Er zijn twee hoogtes mogelijk bij deze vorm van beschoeiing. 35 cm boven waterpeil en 55 cm boven waterpeil.

Fauna-uittreedplaats

Fauna-uittreedplaats

Een beschoeiing kan een obstakel vormen voor dieren die te water zijn geraakt. Om verdrinking te voorkomen wordt op regelmatige afstand van ongeveer 100 meter een zogenaamde fauna-uittreedplaats (FUP) aangelegd. Deze uittreedplaats wordt gemaakt door de gording van de beschoeiing aan de waterzijde schuin te plaatsen. Hierdoor kunnen dieren die te water zijn geraakt uit het water klimmen.

Vergunning voor objecten op of in de kering

In en op een waterkering mag niet zomaar iets worden geplaatst. In de Keur van het waterschap zijn regels opgenomen over het plaatsen van objecten op of langs de kering. Objecten zijn bijvoorbeeld steigers, vlonder, bomen, regenwater afvoer, pompen voor vijverwater of een botentakel. Objecten die voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de dijk- en oeververbetering Willeskop in de weg staan moeten worden verwijderd. In grote lijnen komt de procedure erop neer dat objecten die vergunning vrij zijn of waarvoor een vergunning aanwezig is tijdelijk worden weggehaald tijdens de uitvoering. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst.

Objecten waarvoor geen vergunning is, worden verwijderd en niet teruggeplaatst. Het materiaal wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Heeft u een ‘object’ zonder vergunning op of in de kering? Dan kunt u hier alsnog een vergunning voor aanvragen. Klik op de link hieronder. Als de vergunning voor 1 december 2023 aan u wordt verleend, dan wordt het object teruggeplaatst na uitvoering van de werkzaamheden van dat deel van Willeskop.

Herplanten van bomen

Bomen op of langs de dijk zijn niet alleen een mooi landschapsbeeld, maar het heeft meer voordelen voor mens, dier en natuur. Toch ontkomt het waterschap er niet aan om enkele bomen te verwijderen vanwege de werkzaamheden.

Richtlijnen in de Keur

De erosiebestendigheid en de stabiliteit van een waterkering kunnen door het aanbrengen of het verwijderen van beplanting worden verstoord. Om die reden zijn er in de Keur regels opgesteld voor het aanbrengen en het verwijderen van beplanting.

Interesse in een boom?

Het waterschap zoekt naar locaties voor herplant. Heeft u interesse in een boom? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Planning

Projectplan

De Waterwet schrijft voor dat bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk zoals een regionale kering door de beheerder, in dit geval Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een projectplan moet worden opgesteld. Het projectplan Waterwet beschrijft in detail de noodzaak van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering. Ook eventuele gevolgen op de omgeving en hoe deze worden voorkomen of hersteld.

In het projectplan wordt niet alleen het ontwerp en de technische realisatie beschreven. Het bevat ook een beschrijving van de inpassing van het werk in de omgeving, de effecten ervan op de omgeving en eventuele verzachtende maatregelen die getroffen worden. In deze fase betrekken we natuurlijk ook de bewoners en andere belanghebbenden.

Het projectplan wordt in december 2023 ter inzage gelegd. Door het indienen van een zienswijze kunt u formeel laten weten wat u van het projectplan Waterwet vindt.

Te zijner tijd wordt het projectplan hieronder toegevoegd.

Aanbesteding

Na vaststelling start het aanbestedingsproces waarin via een openbare aanbesteding een geschikte aannemer voor het werk wordt gecontracteerd.

Uitvoering

Nadat een aannemer gecontracteerd is, kan de uitvoering medio 2024 starten. De verwachte uitvoeringsduur is minimaal driekwart jaar.

Naar verwachting laat het waterschap de aannemer vrij om te bepalen waar op het traject van bijna vijf kilometer wordt gestart met de werkzaamheden.

Inschrijven individuele gesprekken

Heeft u vragen of wilt u een toelichting op het ontwerp ? Meld u hieronder aan voor een persoonlijk gesprek.

Onderzoek naar bomen en planten

Deze zomer wordt er een onderzoek uitgevoerd naar bomen die een belemmering zouden kunnen vormen voor de uitvoering van het project dijk- en oeververbetering Willeskop. Het waterschap heeft hiertoe opdracht gegeven aan een ingenieursbureau WSP uit Nieuwegein. Zij starten half juli met de voorbereidingen voor een Bomen Effect Analyse (BEA) in de omgeving van Willeskop deel 2.

Wat merkt u hiervan als bewoner?

De BEA wordt toegepast op beplanting in de openbare ruimte én op beplanting op de percelen van bewoners van het waterschap. Zij moeten af en toe op uw perceel komen om de diameter van een boom op te meten of om een boom van dichtbij te bekijken.

Hoe ziet een BEA op privéterrein eruit?

De onderzoekers betreden vanaf het water uw perceel om de bomen en planten te beoordelen. Beplanting die in de werkstrook van 5 meter vanaf de waterlijn groeit, staat in de weg voor de uitvoering van het vervangen van de beschoeiing en moet daarom verwijderd worden. Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt verwijderd daar is deze inventarisatie de input voor. Als de uitvoering eind dit jaar bepaald is wordt het verwijderen met de desbetreffende perceeleigenaar besproken. Wij hebben een herplantingsplicht en de wensen daarvoor komen tijdens het gesprek ook aan bod.

Bijzondere omstandigheden op uw perceel

Voor de opname van de bomen hoeft u niet persé thuis te zijn. Maar mochten de onderzoekers tegen onverwachte omstandigheden aanlopen die het onderzoek belemmeren, zoals een loslopende hond of een hoog hekwerk wilt u dit dan even aan ons laten weten? Dit kan door een e-mail te sturen naar willeskopghij@hdsr.nl.

Eigenaar maar geen gebruiker?

Bent u wel eigenaar maar geen gebruiker van een perceel? Stel de gebruiker en/of pachters dan op de hoogte van het onderzoek door dit bericht aan hen door te sturen.

Objecten op de kering

Ook voert WSP een inventarisatie uit naar de objecten die in en op de waterkering staan. Dit zijn bijvoorbeeld inlaten en regenafvoerpijpen die in het ontwerp moeten worden meegenomen. Maar ook objecten waarvoor wellicht een vergunning nodig is. Zie hiervoor het artikel ‘vergunning nodig voor een object op of in de kering?’.

Pilot langshavens

Bent u geïnteresseerd in het aanleggen van een langshaven? Lees het artikel en vraag het aan via onderstaand formulier.

Terugblik inloopbijeenkomst Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

Op 25 april heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in Montfoort. De bijeenkomst is georganiseerd om bewoners te informeren over de voortgang van het project. Aan de hand van kaartmateriaal vertelde het waterschap wat de werkzaamheden betekenen voor perceeleigenaren. Zo staan er momenteel op verschillende percelen bomen en objecten in en op de waterkering die voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwijderd.

Terugblik

De bijeenkomst werd goed bezocht door zowel huidige als nieuwe bewoners in de omgeving. Per perceel was te zien wat de werkzaamheden gaan zijn. Daardoor konden de inwoners specifieke vragen stellen aan team Regionale Waterkeringen (RWK) en onze vergunningverleners.

Inloopbijeenkomst Dijk- en oeververbetering Willeskop

Onderzoek naar oplossingen richting Voorkeursalternatief

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht, die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. Daarnaast is aandacht voor een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Uit deze verschillende oplossingen is op 15 maart 2022 het 'Voorkeursalternatief' vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Het plan is daardoor op hoofdlijnen goedgekeurd. Hierop volgend worden de plannen verder in detail uitgewerkt in de 'planuitwerkingsfase'. Daar waar bomen of struiken een belemmering zijn voor de veiligheid om de oever of kering zullen deze verwijderd worden. Regels hiervoor zijn terug te vinden in de Nota Voorkeursalternatief of bekijk voor de verkorte versie de factsheet hieronder.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Deeltraject 1 ter hoogte van gemaal De pleyt

Ter hoogte van Gemaal De Pleyt (Willeskop 78) is aannemer Straver en Zn. bezig met de uitvoering van deel. Lees via onderstaande link meer over Dijk- en oeververbetering Willeskop, deel 1.

Dijk- en oeververbetering Willeskop (deel 1)

Contact

Vragen over dit project?
Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van alle projecten op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.