Nieuws Langbroekerwetering

Het waterschap is bezig met de uitvoering van maatregelen uit het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Langbroekerwetering. In dit plan staan maatregelen om de aan- en afvoer van water in het gebied te verbeteren. Zo worden te krappe duikers vergroot, een aantal stuwen vernieuwd en enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook neemt het waterschap maatregelen om de verdroging tegen te gaan.