Verbetering waterhuishouding natuurgebied Overlangbroek

Gepubliceerd op 24 september 2018

In en rond natuurgebied Overlangbroek, een waardevol essenhakhoutbos in Langbroek (gemeente Wijk bij Duurstede), treft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren.

De natuur in het gebied is gebaat bij een natuurlijk waterpeil (in de winter hoog en in de zomer lager), meer invloed van kwel en een goede afvoer van een overschot aan regenwater. Daarom wordt een scheiding aangebracht tussen de waardevolle natuur- en de agrarische percelen. Daartoe worden stuwen geplaatst, een watergang gegraven, watergangen opgeschoond en duikers aangebracht om overtollig water te kunnen afvoeren. Tevens worden onderhoudspaden verbeterd en aangelegd.

Natuurgebied Overlangbroek

Natuurgebied Overlangbroek is een Natura 2000-gebied, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Dit essenhakhout op voedselrijke kleigronden in het rivierengebied is een zeldzaam bostype in Europa. Het bezit een grote rijkdom aan paddenstoelen en epifytische mossen en korstmossen. Het waterschap voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Utrecht, dat onlangs een beheerplan voor het gebied heeft vastgesteld.

Planning

De aannemer start 24 september met de werkzaamheden, die tot maart 2019 zullen duren.