Ontwerp gedeeltelijke herziening peilbesluit Langbroekerwetering (Kolland) wederom ter inzage

Gepubliceerd op 27 februari 2017

De gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering (2008) Kolland heeft eerder al ter inzage gelegen. Echter waren er nieuwe feiten en omstandigheden naar boven gekomen welke het noodzakelijk maakten om de herziening opnieuw in de procedure te brengen. De partiële herziening heeft geen betrekking op de andere peilgebieden binnen het gebied van de Langbroekerwetering.

Het aangepaste ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering (2008) Kolland ligt van 27 februari tot en met 10 april 2017 ter inzage. Onderstaand vindt u verdere informatie over waar u het ontwerpplan kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen. Degene die al een inspraak reactie hebben ingezonden worden verzocht, indien zij dat nodig achten, opnieuw een inspraakreactie in te sturen. De oude inspraakreactie komt hiermee te vervallen.

Inzien van de stukken

Het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering (2008) Kolland ligt van 27 februari tot en met 10 april 2017 ter inzage in het: kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook de bekendmaking bekijken om het plan en de kaarten in te zien.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunt u, als belanghebbende, een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de partiële herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie de gedeeltelijke herziening wordt verwerkt.


Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u ook contact opnemen met mevrouw C. Wijnen van het waterschap, tel. (030) 634 57 80, e-mail wijnen.c@hdsr.nl.