Start inspraak ontwerp-projectplan “ontwerp-projectplan verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn”

Gepubliceerd op 21 februari 2017

Probleem

Langs de Molenweg in de gemeente Doorn is sprake van wateroverlast. Overtollig (regen)water kan niet voldoende worden afgevoerd. De reden is dat het stelsel van watergangen, dat van belang is voor de afvoer, niet voldoende functioneert. Het doel is om een stelsel van tertiaire watergang te verbreden, te herprofileren en op te schonen waardoor overtollig water onder vrij verval kan worden afgevoerd naar de Gooyerwetering.

Ligging projectgebied

Het gebied ligt tussen de Molenweg (noordzijde) en de Gooijerdijk (zuidzijde) en aan de oostzijde van de Pittesteeg. Het gebied, waarbinnen sprake is van wateroverlast, is globaal weergegeven op de situatietekening.

De uit te voeren werkzaamheden behelzen meer dan de reguliere onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Om de werkzaamheden te formaliseren moet een projectplan procedure worden gevolgd. Dit plan vormt feitelijk een besluit vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Wat willen we gaan doen?

Het waterschap heeft een plan gemaakt om een stelsel van watergangen te verbreden en op te schonen langs de Molenweg en tussen de Molenweg en de Gooyerwetering. De te kleine duikers worden hierbij ook vergroot. Hierdoor kan overtollig water onder vrij verval onbelemmerd afstromen naar de Gooyerwetering. Het gevolg is dat na een regenbui de waterstanden minder zullen stijgen en dat de overlast sneller voorbij is.

Projectplan ter inzage

Op 23 februari 2017 legt het waterschap het ontwerp-projectplan ‘verbetering waterbeheersing Molenweg’ zes weken (23 februari t/m 6 april) ter inzage. Dit ontwerp-projectplan beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, kunt u die uiterlijk tot en met 6 april 2017 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u om een afspraak maken met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.

Na deze termijn worden de ingekomen reacties verwerkt in een inspraaknota. Op basis van de inspraaknota kan het dagelijks bestuur het projectplan aanpassen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, telefoonnummer (030) 634 58 37, koerhuis.aj@hdsr.nl