Definitief projectplan Verbetering waterhuishouding Overlangbroek

Projectplan vastgesteld

Op 25 september heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan 'Verbetering waterhuishouding Overlangbroek' vastgesteld.

Ligging projectgebied

Het gebied Overlangbroek ligt in het stroomgebied van de Kromme Rijn in de gemeente utrechtse heuvelrug. Overlangbroek ligt op ca. één kilometer ten oosten van de kern Wijk bij Duurstede tussen de Amerongerwetering en de Langbroekerdijk. Het natuurgebied is 67 ha groot en is eigendom van Staatsbosbeheer. De begroeiing bestaat uit een afwisseling van vochtige tot natte bossen. Een groot gedeelte van het bos bestaat uit Essen- en Elzenhakhout met de hoogste delen een klein areaal opgaand Eikenbos. Het bos wordt doorsneden door een graslandperceel.

Wat gaan we doen?

In dit projectplan (pdf, 1.4 MB) zijn diverse maatregelen beschreven om een meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren. Één van die maatregelen is de bestrijding van de verdroging in het natuurgebied Overlangbroek.
Overlangbroek is aangewezen als Natura 2000-gebied. In het ontwerp projectplan wordt voorzien in een scheiding tussen waardevolle natuur en agrarische percelen. De primaire doelstelling is om de waterbeheersing binnen de begrensde natuurgebieden optimaal af te stemmen op het behoud van het essenhakhout. Deze natuur is gebaat bij een natuurlijk peilregime (in de winter hoog en de zomer lager), meer invloed van kwel en een goede afvoer van een overschot aan regenwater.
Om de gevolgen voor de aangrenzende percelen met een andere functie (wonen en agrarisch) zo beperkt mogelijk te laten zijn, wordt een hydrologische scheiding aangebracht tussen de natuurpercelen en de percelen met een andere functie.
Er worden stuwen geplaatst om in de natuurgebieden de vereiste peile te kunnen instellen. Daarnaast worden watergangen gegraven, watergangen opgeschoond en duikers aangebracht om overtolling water te kunnen afvoeren. Diepe, drainerende watergangen worden verondiept om de afvoer van kwel tegen te gaan en er worden onderhoudspaden verbeterd en onderhoudspaden aangebracht.