Ontwerp gedeeltelijke herziening peilbesluit Langbroekerwetering (Kolland) ter inzage

Gepubliceerd op 30 augustus 2016

Waarom een gedeeltelijke herziening

Op 18 juni 2008 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het watergebiedsplan Langbroekerwetering vastgesteld. In het inrichtingsplan zijn diverse maatregelen beschreven om een meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren Eén van die maatregelen is de bestrijding van de verdroging van Natura2000 gebied Kolland.

Het doel van de wijzigingen is om in de begrensde Natura 2000 gebieden van landgoed Kolland de waterbeheersing optimaal af te stemmen op het behoud van de waardevolle Essenhakhout-stoven en het verbeteren van de afwatering van de agrarische percelen. Hiervoor wordt een scheiding aangebracht tussen de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische functie.

Vanwege bovenstaande wijzigingen worden andere waterpeilen en een ander peilbeheer voorgesteld dan de huidige waterpeilen zoals vastgesteld in het peilbesluit Langbroekerwetering (2008). Hierdoor is een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit noodzakelijk.

Hoe in te spreken

Het ontwerp van de partiële herziening ligt van 30 augustus tot en met 11 oktober 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over hoe de inspraakreactie in het projectplan en/of de partiële herziening wordt verwerkt.


Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met mevrouw C. Wijnen, projectleider, tel. (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl