Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet Verbetering waterhuishouding Overlangbroek gestart

Gepubliceerd op 18 juni 2018

Het ontwerp-projectplan ‘verbetering waterhuishouding Overlangbroek’ is vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 juli 2018 hun zienswijze indienen.

Wat willen we gaan doen?

Overlangbroek is aangewezen als Natura 2000-gebied. In het ontwerp projectplan wordt voorzien in een scheiding tussen waardevolle natuur en agrarische percelen.

De primaire doelstelling is om de waterbeheersing binnen de begrensde natuurgebieden optimaal af te stemmen op het behoud van het essenhakhout. Deze natuur is gebaat bij een natuurlijk peilregime (in de winter hoog en de zomer lager), meer invloed van kwel en een goede afvoer van een overschot aan regenwater.

Om de gevolgen voor de aangrenzende percelen met een andere functie (wonen en agrarisch) zo beperkt mogelijk te laten zijn, wordt een hydrologische scheiding aangebracht tussen de natuurpercelen en de percelen met een andere functie.

Er worden stuwen geplaatst om in de natuurgebieden de vereiste peilen te kunnen instellen. Daarnaast worden watergangen gegraven, watergangen opgeschoond en duikers aangebracht om overtollig water te kunnen afvoeren. Tevens worden onderhoudspaden verbeterd en onderhoudspaden aangebracht.

Ligging projectgebied

Het gebied Overlangbroek ligt in het stroomgebied van de Kromme Rijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Overlangbroek ligt op ca. één kilometer ten oosten van de kern Wijk bij Duurstede tussen de Amerongerwetering en de Langbroekerdijk. Het natuurgebied is 67 ha groot en is eigendom van Staatsbosbeheer. De begroeiing bestaat uit een afwisseling van vochtige tot natte bossen. Een groot gedeelte van het bos bestaat uit Essen- en Elzenhakhout met op de hoogste delen een klein areaal opgaand Eikenbos. Het bos wordt doorsneden door een graslandperceel.


Definitieve Projectplan verbetering waterhuishouding Overlangbroek

Zie hier het definitieve Projectplan verbetering waterhuishouding Overlangbroek