Projectplan “ontwerp-projectplan verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn” vastgesteld

Gepubliceerd op 7 juni 2017

Probleem

Langs de Molenweg in de gemeente Doorn is sprake van wateroverlast. Overtollig (regen)water kan niet voldoende worden afgevoerd. De reden is dat het stelsel van watergangen, dat van belang is voor de afvoer, niet voldoende functioneert. Het doel is om een stelsel van tertiaire watergang te verbreden, te herprofileren en op te schonen waardoor overtollig water onder vrij verval kan worden afgevoerd naar de Gooyerwetering.

Ligging projectgebied

Het gebied ligt tussen de Molenweg (noordzijde) en de Gooijerdijk (zuidzijde) en aan de oostzijde van de Pittesteeg. Het gebied, waarbinnen sprake is van wateroverlast, is globaal weergegeven op de situatietekening.

De uit te voeren werkzaamheden behelzen meer dan de reguliere onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Om de werkzaamheden te formaliseren moet een projectplan procedure worden gevolgd. Dit plan vormt feitelijk een besluit vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Wat willen we gaan doen?

Het waterschap heeft een plan gemaakt om een stelsel van watergangen te verbreden en op te schonen langs de Molenweg en tussen de Molenweg en de Gooyerwetering. De te kleine duikers worden hierbij ook vergroot. Hierdoor kan overtollig water onder vrij verval onbelemmerd afstromen naar de Gooyerwetering. Het gevolg is dat na een regenbui de waterstanden minder zullen stijgen en dat de overlast sneller voorbij is.

Projectplan vastgesteld

Op 23 mei 2017 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan ‘Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn’ vastgesteld.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, telefoonnummer (030) 634 58 37, koerhuis.aj@hdsr.nl