Dijk- en oeververbetering Willeskop (deel 1)

Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Slechte oever

Uitvoering dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

De werkzaamheden aan de Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1 langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gaan in mei van start. Dit traject ligt nabij de Oudeweg en heeft een lengte van ongeveer 1,1 kilometer.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oeverconstructie door een houten damwand en het op hoogte brengen van de kering. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. De werkstrook die hiervoor op de oever aangehouden wordt bedraagt een breedte vanaf de waterlijn van circa 5 meter. Binnen deze strook wordt een gedeelte vrijgemaakt van gras en beplanting. Na de werkzaamheden wordt er gras ingezaaid.

Bijeenkomst Willeskop deel 1

Aannemer Straver & Zn.  heeft voor de aanvang van de werkzaamheden een informatiebijeenkomst georganiseerd. De perceeleigenaren en omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vragen, klachten, complimenten?

Vragen, klachten en complimenten over het werk kunt u doorgeven aan Aannemer Straver & Zn., Maik Heesbeen, tel. 06 81965190. Langs de GHIJ staat er een bouwkeet ter hoogte van Willeskop 77b.

Werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 – 17.00 uur.

Toe te passen ontwerp

Variant A2

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 35 cm boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. Het talud van de kering wordt op hoogte gebracht. Het eindbeeld lijkt veel op de bestaande situatie.

Fauna Uittrede Plaats

In het ontwerp van de oeverconstructie is een aanvulling aangebracht. De beschoeiing kan namelijk een obstakel vormen voor dieren die te water zijn geraakt. Om verdrinking te voorkomen wordt op regelmatige afstand (ongeveer 100 meter) een zogenaamde fauna-uittreedplaats (FUP) aangelegd. De uittreedplaats wordt gemaakt door de gording van de beschoeiing aan de waterzijde schuin te plaatsen. Hierdoor kunnen dieren te water zijn geraakt uit het water klimmen.

Onderzoek naar oplossingen richting Voorkeursalternatief

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht, die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. Daarnaast is aandacht voor een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Uit deze verschillende oplossingen is op 15 maart 2022 het 'Voorkeursalternatief' vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Het plan is daardoor op hoofdlijnen goedgekeurd. Hierop volgend worden de plannen verder in detail uitgewerkt in de 'planuitwerkingsfase'. Daar waar bomen of struiken een belemmering zijn voor de veiligheid om de oever of kering zullen deze verwijderd worden. Regels hiervoor zijn terug te vinden in de Nota Voorkeursalternatief.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Contact

Vragen over dit project?

Heeft u vragen over de uitvoering mag u contact opnemen met de aannemer info@straver-zn.nl of telefonisch 06 81965190
Heeft u andere vragen? Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van alle projecten op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

Lees via onderstaande link meer over Dijk- en oeververbetering Willeskop 2 op deze pagina.