Opgaven voor Kortrijk

In 2019 zijn voor het bemalingsgebied De Tol het Raamwaterplan de Tol (2019) en een conserverend peilbesluit de Tol (2019) vastgesteld. In het raamwaterplan De Tol staat wat er in het gebied speelt en welke opgaven moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te komen. Het peilbesluit de Tol (2019) betrof een conserverend peilbesluit in afwachting van de verdere uitwerking in de deelplannen.

In de polder Kortrijk spelen de volgende problemen op het gebied van waterbeheer:

  • Bij het huidige peil is de drooglegging voor een groot deel van de percelen te klein. Voor bijvoorbeeld de agrariërs betekend dit dat hun (huidige & toekomstige) bedrijfsvoering onder druk staat;
  • Ook is er een wateropgave wateroverlast in het gebied aanwezig. Met andere woorden onder normale omstandigheden voldoet het systeem niet en overstroomt het land vanuit de sloot. Er is meer berging nodig;
  • Het huidige peilgebied is in verhouding erg groot en langgerekt en is er veel hoogteverschil in het gebied aanwezig (gerelateerd aan bodemsamenstelling, infrastructuur (A2- en spoorlichamen) en het bedrijventerrein). Doordat er in verhouding een aanzienlijk aandeel verhard oppervlak aanwezig is, verspreidt het neerslagwater zich relatief snel over het hele peilgebied. Bij hevige neerslag kan het peil hierdoor vrij snel stijgen;
  • Door de bodemsamenstelling van veen is het gebied gevoelig voor bodemdaling. Deze bodemdaling heeft als consequentie dat er versnippering van het gebied optreedt en ook dat het gevoelig is voor CO2 uitstoot en emissies van nutriënten;
  • Ook is er bebouwing aanwezig dat kwetsbaar is voor verlaging van de grondwaterstand.

De problemen zijn vertaald in de volgende opgaven die opgelost moeten worden:

  • Passend waterpeil voor huidige gebruiksfuncties en bodemsamenstelling
  • Omgaan met wateroverlast
  • Verminderen bodemdaling en broeikasgassen
  • Versterken “Gezond Water” (verbeteren waterkwaliteit en ecologie)
  • Rekening houden met kwetsbare bebouwing