Oplossingen voor Kortrijk

Conform de beleidsnota peilbeheer 2019 is samen met het gebied een afweging gemaakt voor de verschillende gebruiksfuncties binnen de peilgebieden en de opgaven in het gebied. De afweging van het peil in dit gebied is complex. Dit komt omdat er in deze polder veel verschillende opgaven aanwezig zijn waarvan de oplossing zich vertaalt in een gewenste (aanpassing van de) hoogte van een waterpeil. De keuze van het uiteindelijke meest passende peil doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende opgaven en is het resultaat van een integrale afweging.

De maatregelen die volgen uit het raamwaterplan voor deelgebied Kortrijk bestaan uit:

  1. Herindelen (opsplitsen) van het peilgebied in Kortrijk in twee peilgebieden (een hoger en een lager deel, ongeveer gelijk van grootte);
  2. Een peilaanpassing van 7 cm in het lagere deel, volgend op de opgetreden maaivelddaling in het (veenweide) gebied (ook wel peilindexatie genoemd).

Deze maatregelen zorgen er voor dat:

  1. Een achterstallige indexatie (peilaanpassing) mogelijk is in het lagere deel;
  2. Het peil beter past bij de kenmerken van het gebied (o.a. het gebruik/functies en bodemsamenstelling);
  3. De wateroverlast wordt verminderd omdat het water beter wordt verdeeld en vastgehouden in het hogere deel én de berging toeneemt in het lagere deel;
  4. Waterinfiltratie mogelijk wordt gemaakt in het lagere deel wat zorgt voor het remmen van de bodemdaling en CO2-uitstoot in de toekomst en verbetering van de biodiversiteit.

In een groot (peil)gebied zoals Kortrijk is een opsplitsing in een tweetal peilgebieden qua klimaatbestendigheid net zo robuust of zelfs robuuster dan een groot peilgebied. Door de opsplitsing wordt alleen in Kortrijk Laag het peil aangepast en blijft het peil in Kortrijk Hoog (waar het peil niet aangepast hoeft te worden) gelijk. Door de opsplitsing ontstaat de mogelijkheid om in Kortrijk Hoog water vast te houden, waardoor de kans op wateroverlast in Kortrijk Laag wordt verminderd.


Mogelijke oplossingsrichtingen

Oplossingsrichtingen voor Kortrijk