De fundering van mijn bebouwing

Het peilbesluit gaat over de hoogte van het slootpeil.

De relatie tussen het slootpeil en het grondwaterpeil is afhankelijk van de grondsoort. In veengebieden, zoals Kortrijk, is de invloed van het waterpeil op het grondwaterpeil beperkt (maximaal 3 tot 6 meter vanaf de slootkant het perceel in). Ook de neerslag, verdamping, kwel (opwaartse stroming van grondwater) en wegzijging (neerwaartse stroming van grondwater) hebben invloed op het grondwaterpeil. Verdamping wordt in sterke mate beïnvloed door begroeiing. Een boom of grote struik laat veel (grond)water verdampen.

De situatie in Kortrijk

In Kortrijk Hoog veranderen wij niets aan de slootpeilen, daar blijft de situatie gelijk aan de huidige situatie. In Kortrijk Laag is een groot deel van de bebouwing gefundeerd op houten palen en er is ook bebouwing gefundeerd op staal. Er zijn in de huidige situatie al panden aanwezig met een risico op droogval van de koppen van houten paalfunderingen. Behoud van het huidige waterpeil is geen oplossing voor dit probleem. Voor de panden waar de paalkoppen nog net niet droog vallen, is behoud van het grondwaterpeil gewenst. De peilaanpassing in Kortrijk Laag kan lokaal een effect hebben op de hoogte van het grondwaterpeil. Voor panden die al een risico op droogval van houten paalkoppen hebben, is het mogelijk dat het risico op droogval van de houten paalkoppen toeneemt. Voor de panden waar de houten paalkoppen nog (net) niet droogvallen, kan een nieuw risico ontstaan op droogval van de houten paalkoppen.

Schade die optreedt als gevolg van peilaanpassing aan de maaivelddaling hoort tot het normaal maatschappelijk risico, het wonen in een gebied met bodemdaling brengt dit nou eenmaal met zich mee. De verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen bij kwetsbare bebouwing ligt bij de gebouweigenaren. De eigenaar moet de maatregelen zelf (laten) uitvoeren.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap beheert het waterpeil in de watergangen. Het waterschap mag het peil aanpassen aan de opgetreden bodemdaling. De peilaanpassing in Kortrijk Laag is gelijk aan de opgetreden bodemdaling van 7 cm (en niet groter). We voeren de peilaanpassing in stapjes van 2 tot 3 cm door. Dit geeft u, als gebouweigenaar, tijd om eventuele maatregelen te treffen om uw fundering te beschermen tegen een lager waterpeil.

Het waterschap heeft in het kader van het Watergebiedsplan Kamerik-Kockengen (uit 2007) in de polders rond Kockengen uitgebreid onderzoek laten doen naar bebouwing en fundering. De bebouwing in deelgebied Kortrijk is hierbij ook meegenomen. De resultaten geven een beeld van het effect dat een peilaanpassing kan hebben op fundering van gebouwen. Daardoor weten bewoners en het waterschap waarmee rekening moet worden gehouden qua bestaande en toekomstige risico’s voor funderingen. Verder biedt het onderzoek eigenaren inzicht in de kenmerken en toestand van hun bebouwing en fundering. De woningeigenaren hebben in juli 2019 het resultaat voor hun bebouwing ontvangen.

Verder is de verwachting dat door de aanleg van waterinfiltratiesystemen in de graslandpercelen er in de toekomst minder bodemdaling is. Het waterschap hoeft dan in de toekomst minder peilaanpassing door te voeren.

Wat kunt u zelf doen?

U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de ontwatering, grondwaterstand en bebouwing / fundering op uw perceel. Dit houdt ook in dat het aan de eigenaar is om maatregelen te treffen om kwetsbare houten fundering te beschermen tegen de peilaanpassing zoals opgenomen in een peilbesluit. Mogelijke maatregelen zijn de grondwaterstand verhogen of funderingsherstel.

De grondwaterstand kunt u zelf verhogen. Zorg er dan voor dat regenwater in de grond terecht kan komen. Enkele voorbeelden zijn:

  • verharding weghalen en vervangen door waterdoorlatende verharding, gras of planten (zie https://www.huisjeboompjebeter.nl/)
  • regenpijpen doorzagen, zodat het regenwater op de grond terechtkomt en in de grond kan zakken;
  • infiltrerende buizen aanleggen (vergelijkbaar met de waterinfiltratiesystemen die de agrariërs aanleggen).

Het meest duurzaam en doeltreffend is het herstellen van een fundering of het volledig vervangen van de houten fundering door betonnen palen of stalen buizen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). In de rechterkolom vindt u de link naar de website van de KCAF en hun stappenplan voor de aanpak van funderingsherstel.


Grondwaterpeil, slootpeil en drooglegging

Kaartje relatie grondwater en slootpeil

Op dit kaartje ziet u de relatie tussen het grondwaterpeil en het waterpeil in de sloot.

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Wie is waarvoor verantwoordelijk