Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht zijn.

In beeld: Waarom dijkversterking nodig is

Verkenning eerste projecten

De versterking van de Lekdijk gaat meerdere jaren duren. De dijk gaat niet in één keer 'op de schop', maar wordt in delen aangepakt. De eerste twee deelprojecten zijn eind 2017 gestart. Het derde project volgt in 2018.

Wat moet er gebeuren?

infographic deelprojecten Sterke Lekdijk

Veiligheidsopgave

De afgelopen jaren hebben we de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven onderzocht. Er is een zogenaamde veiligheidsanalyse uitgevoerd. Op enkele plekken voldoet de dijk aan de sinds 2017 geldende nieuwe veiligheidseisen. Maar op ruim vijftig kilometer moet de dijk versterkt worden. Hij moet veelal steviger en stabieler worden gemaakt. Piping is op veel plaatsen een probleem. De dijk is op de meeste plekken wel hoog genoeg.

De veiligheidsanalyse heeft opgeleverd dat van de totale 55,4 kilometer circa 53,7 kilometer de komende jaren moet worden verbeterd. Dit noemen we de veiligheidsopgave.

Overzichtskaart van de veiligheidsopgave (pdf, 2.7 MB)

Wanneer start het werk?

We gaan de dijk niet in één keer aanpakken omdat het een te grote klus is om ineens te doen. Daarom delen we het werk op in 7 deeltrajecten. De trajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen en het traject Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld (gemeente Lopik) worden als eerste aangepakt. In 2018 starten we met het traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis.

Nieuws & contact

Wij komen graag in contact met u als aanwonende, ondernemer of grondeigenaar bij de Lekdijk. U kent de Lekdijk en het gebied eromheen goed en heeft mogelijk tips of ideeën die nuttig kunnen zijn voor het versterken en verder doorontwikkelen van de Lekdijk. Neem contact met ons op wanneer u specifieke vragen of suggesties heeft. Hier vindt u onze contactgegevens

Besluitvorming

Wanneer u geïnteresseerd bent in de besluiten van het waterschapsbestuur over dit project, dan kunt u onze vergaderstukken raadplegen.

Kijk op de Lekdijk, editie 2 (over deeltraject Wijk bij Duurstede - Amerongen) , ons online nieuwsmagazine

Cover online magazine Kijk op de Lekdijk

Actueel

Natuur en landschap langs de dijk

De Lekdijk beschermt primair tegen overstromingen, maar is in de loop der eeuwen ook een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het landschap. De dijk is van cultuurhistorische waarde en maakt op een aantal plekken onderdeel uit van de natuur. Daarnaast heeft de Lekdijk op sommige plaatsen een recreatieve functie, bijvoorbeeld in de vorm van strandjes en campings. Bij het versterken van de Lekdijk willen we deze waarden behouden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken.

Ruimtelijk Kwaliteitskader

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader Noordelijke Rijn- en Lekdijk (pdf, 44 MB), dat in 2016 in samenwerking met Terra Incognita is opgesteld, geeft een beeld van de landschappelijke, historische en ecologische kwaliteiten in de omgeving van de dijk. De verschillende aspecten wegen mee in de ontwerpkeuzes voor de dijkversterking.

Bent u geïnteresseerd in een papieren versie van het Ruimtelijk Kwaliteitskader of in de bijbehorende Kaartenatlas, dan kunt u deze opvragen bij het projectsecretariaat.

Landelijke aanpak veilige dijken

De versterking van de Lekdijk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermings-programma.