Irenesluis - Culemborgse Veer


Het dijkversterkingstraject tussen de Prinses Irenesluis en het Culemborgse Veer is 10 km lang en maakt deel uit van dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. Naast maatregelen om de dijk sterker te maken, onderzoeken we ook hoe we dit kunnen combineren met wensen uit het gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en natuur. In 2023 is het voorkeursalternatief vast gesteld. Het project zit nu in het begin van de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we het ontwerp verder uit. De verwachting is dat de uitvoering van het project zal starten in 2026.

Actueel

Contact

Jan-Willem Vrolijk Omgevingsmanager
Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager

Bekendmakingen

Hier vindt u de kennisgevingen voor dit deeltraject, zoals gepubliceerd op Overheid.nl en op de website van ons waterschap onder Bekendmakingen - HDSR:

Planning

2021 - 2023: Verkenningsfase

Status: Huidig

2024 - 2026: Planuitwerkingsfase

Status: Aankomend

2026 - 2029: Realisatiefase

Status: Aankomend

Veiligheidsopgave

In de verkenningsfase hebben we veel onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat een groot deel van het traject Irenesluis – Culemborgse Veer voldoende veilig is. Op de locaties waar de dijk nog niet voldoende veilig is, is er een risico op piping. Ook is op een paar plaatsen de stabiliteit onvoldoende. De opgaven worden toegelicht in onderstaande video’s.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Beheeropgave

Ook op plekken waar we de dijk niet versterken worden werkzaamheden uitgevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig blijft en goed kan worden beheerd.  Voorbeelden hiervan zijn herstel van de dijkhelling of verflauwing.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Irenesluis – Culemborgse Veer zal er in de toekomst onderzoek gedaan worden. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze onderzoeken zullen plaatsvinden. U zal hier meer informatie over vinden zodra er meer over bekend is. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden via onderstaande link.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie.

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over.

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten.
De beste oplossing blijft over.