Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. Hierdoor kunnen we het gebied in één keer oppakken, wat zorgt voor minder overlast. Het traject bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. Naar verwachting is het project gereed in 2023.

Ter inzage: ontwerpen voor de dijkversterking en herinrichting uiterwaard Salmsteke

Van 20 oktober tot 16 december 2021 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de dijkversterking en herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht:

https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/nieuws/nieuws/ontwerpen/.

De provincie Utrecht verzamelt op dit moment alle reacties, oftewel zienswijzen. In januari volgt hierover naar verwachting meer informatie. U vindt dan op onze website een link naar het bericht van de provincie, waarin het vervolgproces wordt uitgelegd.

Meer informatie ontwerpbesluiten

Tijdens wandelingen op 17 november gaven we uitleg over de ontwerpbesluiten. Meer informatie kunt u downloaden via deze link:

Download informatie bij ontwerpbesluiten - Salmsteke

Actueel

Contact

Ralph-Gaastra
Ralph Gaastra
Omgevingsmanager

Voorlopig Ontwerp Salmsteke

Project Salmsteke is aangekomen bij het Voorlopig Ontwerp. Bekijk de plannen via de interactieve viewer.

Voorlopig Ontwerp

Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase (nu)

vanaf eind 2022: Realisatiefase uiterwaard

vanaf begin 2023: Realisatiefase dijk

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Overzicht van het plangebied

Het traject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Overzichtskaart dijkversterkingstraject Salmsteke november 2021

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Animatie versterking Lekdijk

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.