Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. De werkzaamheden in de Uiterwaard zijn afgerond en het gebied is weer opgesteld. De werkzaamheden aan de dijk zijn gestart. We  verwachten eind 2024 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

We zijn begonnen!

omleiding Salmsteke

Dijkversterking bestaat uit de herinrichting van de Uiterwaard en de werkzaamheden aan de dijk. Een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit waar we trots op mogen zijn.

Uiterwaard

We  hebben een natuurgeul aangelegd, inclusief een gescheiden deel waarin je veilig kunt zwemmen. Over twee jaar wordt gekeken of de plas officieel zwemwater wordt. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere soorten grassen, waarbij ook wandelroutes voor hondenuitlaters worden uitgezet.

Momenteel liggen er nog gronddepots in de uiterwaard. Deze gebruiken we voor het versterken van de dijk. In 2024 zijn deze depots verwerkt in de dijk.

Dijk

Aan de binnen en buitenkant van de dijk halen we de bovenlaag weg, en vervangen dit door erosiebestendige klei. Ook brengen we aan de binnenkant van de dijk schermen aan tegen piping. Piping is wanneer water dat onder de dijk doorloopt, zand meeneemt. Hierdoor wordt de dijk zwakker, en met een scherm houden we dit tegen.
Bij het veerhuis brengen we twee damwanden langs de weg aan, omdat hier direct aan de dijk huizen staan. Er is hier daarom geen ruimte voor een oplossing in grond.

Planning

De werkzaamheden aan de uiterwaard zijn afgerond. De werkzaamheden aan de dijk zijn begonnen in juni 2023 en lopen door tot eind 2024.

Uitvoering ‘kistdam’

Vanaf maandag 7 augustus starten wij met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de kistdam, ter hoogte van het veerhuis (Lekdijk Oost 9). Een ‘kistdam’ houdt in dat er zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de dijk een damwand wordt geplaatst. Op deze plek worden dit stalen damwanden. We maken hier een kistdam, omdat de dijk op deze plek de meeste versterking nodig heeft. De dijk is hier het smalst. En op deze plek, kunnen wij aan de buitenkant van de dijk geen versterkende kleilaag aanbrengen, doordat het veerhuis hier staat.

Wegafsluiting van 7 augustus tot en met 12 oktober


Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten wij de weg volledig af tussen de begraafplaats Jaarsveld en Salmsteke. Van 7 augustus tot en met 12 oktober is er voor dit weggedeelte geen doorgang voor verkeer mogelijk. Voor het aanbrengen van de kistdam moeten we namelijk de weg openbreken om de damwand te kunnen plaatsen. Uiteraard blijft uw woning in deze periode bereikbaar, maar dit zal via één kant van de dijk zijn: of vanaf de kant van Jaarsveld óf vanaf de kant van de Rolafweg Zuid. Salmsteke blijft bijvoorbeeld alleen bereikbaar vanaf de kant van de Rolafweg Zuid en de begraafplaats Jaarsveld alleen vanaf de kant van Jaarsveld.

Kaartje geeft duidelijkheid


Op het kaartje boven ziet u de exacte locatie van de wegafsluiting, de omleidingsroute voor doorgaand verkeer (licht en donkergroene lijn) via de Radiolaan door Lopikerkapel richting N210 en de aanrijroute voor als u direct aanwonende (licht- en donkerblauwe lijn). Onderstaand hebben wij de omleidingsroute voor fietsers toegevoegd.

Omleiding fietsers

Actueel

Contactpersoon

Joosje Bachman
Omgevingsmanager

Voorlopig Ontwerp Salmsteke

Project Salmsteke is aangekomen bij het Voorlopig Ontwerp. Bekijk de plannen via de interactieve viewer.

Bekendmakingen

Hier vindt u de kennisgevingen voor dit deeltraject, zoals gepubliceerd op Overheid.nl en op de website van ons waterschap onder Bekendmakingen - HDSR:

Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

Status: Afgelopen

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase

Status: Afgelopen

2023: Realisatiefase uiterwaard (nu)

Status: Huidig

2023 - 2024: Realisatiefase dijk

Status: Aankomend

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Overzicht van het plangebied

Het traject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Overzichtskaart dijkversterkingstraject Salmsteke november 2021

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Salmsteke is er geen sprake meer van conditionerende onderzoeken. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken bij Sterke Lekdijk kunt u vinden via onderstaande link.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Bij het deeltraject Salmsteke wordt onderzocht of de innovatie Prolock Filterscherm kan worden toegepast.

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Animatie versterking Lekdijk

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.