Salmsteke


Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! We combineren de dijkversterking met kansen voor recreatie en natuur. De realisatie start op 23 juni. Eind 2023 verwachten we klaar te zijn met alle werkzaamheden.

We gaan beginnen!

Overzicht hinder dijkversterking Salmsteke

Twee jaar na het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst met alle partijen beginnen we met de realisatie van de uiterwaard. Een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit waar we trots op mogen zijn.

We houden u graag op de hoogte over hoe de samenwerking  verloopt, maar ook hoe dit project duurzaam wordt uitgevoerd. Met de nieuwste innovatieve technieken, maar ook met de inzet van één van de eerste waterstofkranen in Europa.

Wat gaan we doen?

We versterken de dijk met de herinrichting van de uiterwaard. We leggen een natuurgeul aan, inclusief een gescheiden deel waarin je veilig kunt zwemmen. Daarnaast maken we ruimte voor bijzondere soorten grassen, waarbij ook wandelroutes voor hondenuitlaters worden uitgezet.

Planning

De werkzaamheden beginnen op 23 juni in de uiterwaard. Deze werkzaamheden lopen tot begin 2023. Daarna gaan we verder op de dijk. Deze vervolgwerkzaamheden heel 2023 in beslag.

Verkeersmaatregelen en hinder

Tijdens de uitvoering van het project zult u hinder ervaren: het verkeer wordt omgeleid en de rust die u eerder vond in het gebied Salmsteke is ineens weg. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In de flyer vindt u meer informatie over de werkzaamheden en hoe u ons kunt bereiken bij vragen of problemen. Op de website van onze aannemer, https://www.mourik.com/salmsteke-recreatie kunt u ook meer lezen over de uitvoering van de werkzaamheden.

Informatieflyer bouwwerkzaamheden uiterwaard (pdf, 374 kB)

Ter visie: door provincie Utrecht goedgekeurd Projectplan Waterwet dijkversterking Salmsteke

Salmsteke_dronebeelden_Strootman_DJI_0060

De Provincie Utrecht heeft op 24 mei 2022 het project waterwet Dijk goedgekeurd. Het projectplan ligt nu ter visie van 31 mei 2022 tot en met 20 juli 2022. Deze stukken worden vergezeld door de milieueffectrapportage (m.e.r.) en nota van antwoord, die de samenvatting geeft van de inhoud van de zienswijzen. U vindt alle documenten op de site van de Provincie Utrecht: Ter inzage | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Actueel

Contactpersoon

Voorlopig Ontwerp Salmsteke

Project Salmsteke is aangekomen bij het Voorlopig Ontwerp. Bekijk de plannen via de interactieve viewer.

Bekendmakingen

Hier vindt u de kennisgevingen voor dit deeltraject, zoals gepubliceerd op Overheid.nl en op de website van ons waterschap onder Bekendmakingen - HDSR:

Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase

vanaf begin 2022: Realisatiefase uiterwaard (nu)

vanaf begin 2023: Realisatiefase dijk

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard

Onder de naam 'Salmsteke Ontkiemt!' werken Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik samen met het waterschap aan een plan voor het gebied rond het recreatieterrein Salmsteke.

Het uiteindelijke plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier kunnen we dit gebied in een keer aanpakken en hopen we de overlast voor de omgeving te kunnen beperken.

Het plangebied loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

Overzicht van het plangebied

Het traject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Overzichtskaart dijkversterkingstraject Salmsteke november 2021

Veiligheidsopgave

Het korte traject Salmsteke (2 km) kent drie verschillende opgaven. Op een paar plekken moet de dijk worden opgehoogd. Daarnaast moet piping en de macrostabiliteit worden aangepakt om de dijk veilig te houden voor de toekomst. De onderstaande video’s geven uitleg bij de opgaven voor dit traject.

Animatie versterking Lekdijk

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.