Jaarsveld - Klaphek


Het dijkversterkingstraject loopt van de gemeentegrens van IJsselstein tot aan de begraafplaats van het dorp Jaarsveld. Dit beslaat een totale lengte van ongeveer 9,5 km. De Lekdijk in het gebied is erg groen en een gedeelte van de uiterwaarden maakt deel uit van een Natura 2000-gebied. Het project is in 2020 opgestart en zit nu in de planuitwerkingsfase. In 2025 starten we met de uitvoering.

In de verkenningsfase was het project Jaarsveld-Klaphek onderdeel van het project Jaarsveld-Vreeswijk. We werken de plannen voor de dijkversterking verder uit in twee projecten: Jaarsveld-Klaphek en Nieuwegein.

De verdere uitwerking en realisatie van de dijkversterking in Nieuwegein voeren we als apart traject uit. Meer informatie over dit traject kunt u vinden via deze pagina.

Actueel

Contact

Marloes-Springer
Marloes Springer
Omgevingsmanager

In de verkenningsfase was het project Jaarsveld-Klaphek onderdeel van het project Jaarsveld-Vreeswijk. Het plan op hoofdlijnen, het zogenaamde voorkeursalternatief, dat voor dit project is opgesteld, kunt u bekijken op onze website. We werken de plannen voor de dijkversterking verder uit in twee projecten: Jaarsveld-Klaphek en Nieuwegein.

Dwarsprofiel van de nieuwe dijk

Nota Voorkeursalternatief

In de afgelopen twee jaar heeft het waterschap samen met bewoners, gebruikers en belangenorganisaties gewerkt aan de dijkversterkingsplannen tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Er is hard  gewerkt aan één integraal ontwerp: het voorkeursalternatief.

In de Nota Voorkeursalternatief leest u meer over deze oplossingen voor de dijkversterking. U kunt het voorkeursalternatief vinden op de documentenpagina van het deelproject Jaarsveld - Vreeswijk.

Planning

2020 - 2022: Verkenningsfase

Status: Huidig

2023 - 2025: Planuitwerkingsfase

Status: Aankomend

2025 - 2028: Realisatiefase

Status: Aankomend

Veiligheidsopgave

Op het traject Jaarsveld - Klaphek moet de dijk vooral worden versterkt vanwege het risico op piping en moet de macrostabiliteit (binnenwaarts) worden aangepakt. Deze waterveiligheidsvraagstukken worden toegelicht in onderstaande video’s.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Jaarsveld – Klaphek zal er in de toekomst onderzoek gedaan worden. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze onderzoeken zullen plaatsvinden. U zal hier meer informatie over vinden zodra er meer over bekend is. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden via onderstaande link.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten.

Samenwerken aan een mooie dijk

De dijkversterking tussen Jaarsveld en Klaphek kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In 2023 en 2024, in de planuitwerkingsfase, werken we het Voorkeursalternatief uit in een gedetailleerder plan. Het wordt daardoor steeds duidelijker wat de versterking van de Lekdijk voor u als bewoner of belanghebbende gaat betekenen.

Aankomende tijd worden de plannen uitgewerkt tot op perceelsniveau. Samen met eigenaren, willen we aan de keukentafel een goed plan maken. Ook bekijken we samen met onze gebiedspartners, Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeenten Lopik en IJsselstein, of we gelijktijdig met de dijkversterking ook kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie kunnen verzilveren.

Schade

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling.