Wijk bij Duurstede - Amerongen


Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard en mogelijkheden voor natuur en recreatie. Het project zit in de planuitwerkingsfase en loopt naar verwachting door tot 2026.

Actueel

Uw contactpersoon

Omgevingsmanager Wijk bij Duurstede-Amerongen - Margreet van Zee
Margreet van Zee
Omgevingsmanager

Planuitwerkingsfase Wijk bij Duurstede – Amerongen

Gravenbol visualisatie_2

Project Wijk bij Duurstede – Amerongen is aangekomen in de planuitwerkingsfase. Momenteel werken we het voorkeursalternatief verder uit. Hiervoor zijn varianten ontwikkeld voor de waterveiligheidsopgave en de verschillende thema's. Denk hierbij aan natuur, recreatie en verkeer.  Deze varianten wegen we tegen elkaar af in onderlinge samenhang.

Bekijk het Voorkeursalternatief

U kunt het Voorkeursalternatief op verschillende manieren bekijken. De samenvatting geeft een snelle indruk, de interactieve viewer laat zien hoe de plannen eruit moeten komen te zien en in de nota leest u de achtergronden bij gemaakte keuzes.

Planning

2017 - 2020: Verkenningsfase

2020 - 2023: Planuitwerkingsfase

2023 - 2026: Realisatiefase

Veiligheidsopgave

Het traject Wijk bij Duurstede - Amerongen kent verschillende veiligheidsopgaven. Piping en macrostabiliteit moeten op een groter deel worden aangepakt. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. In totaal wordt bijna 11 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

De dijk is van ons allemaal

Het waterschap en de bestuurlijke partners zijn van mening, dat er ruimte moet zijn om goede initiatieven met een breder belang, zoals bijvoorbeeld een wandelpad of een beleefpunt, te kunnen honoreren. Op de koppelkansenkaart van de digitale nota van uitgangspunten vindt u een overzicht van verschillende kansen en ideeën die tot nu toe zijn ingediend. Alle zorgpunten, wensen en koppelkansen worden door de projectorganisatie geregistreerd.

We waarderen het enorm dat er al heel veel ideeën en kansen zijn ingediend. Bij iedere stap in de dijkversterking stelt het bestuur van het waterschap vast welke kansen we honoreren, waar aanvullende informatie voor nodig is of welke kansen afvallen. Zo weet u wat er met uw idee gebeurt.

Wat zijn de ambities?

Op 21 februari 2018 ondertekenden onze bestuurder Els Otterman met de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts, de wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) en de heer Jos van Hees van Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst.

De bestuurders zien dat de dijkversterking kansen biedt om het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Deze kansen zien zij vooral op de thema's: waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren zij zich aan verdere samenwerking.