Wijk bij Duurstede - Amerongen


Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard en mogelijkheden voor natuur en recreatie. Het project zit in de eindfase van de planuitwerkingsfase en loopt naar verwachting door tot 2027.

Actueel

Uw contactpersoon

afbeelding margreet 2
Margreet van Zee
Omgevingsmanager

Planuitwerkingsfase Wijk bij Duurstede – Amerongen

Gravenbol visualisatie_2

Project Wijk bij Duurstede – Amerongen bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. In 2024 gaat de uitvoering van de dijkversterking van start. Op dit moment bereiden we de uitvoering voor.

Resultaat planuitwerkingsfase

Van medio 2021 tot medio 2023 hebben we het voorkeursalternatief verder uitgewerkt naar een ontwerp voor de dijk. Het dijkontwerp is beschreven in het Projectplan Waterwet (pdf, 2.4 MB). Bij dit projectplan is ook een Milieueffectrapport Deel 2 (pdf, 7.7 MB) en een Plankaart (pdf, 9.1 MB) opgesteld. Het projectplan Waterwet is in juli 2023 vastgesteld door het Hoogheemraadschap en vervolgens goedgekeurd door de provincie.

Op de viewer planuitwerkingsfase staat een compacte beschrijving en verbeelding van het dijkontwerp en van de milieueffecten van de dijkversterking. Deze viewer is bedoeld als introductie op alle informatie in de officiële rapporten, maar vervangt deze officiële rapporten niet.

Planning

2017 - 2020: Verkenningsfase

Status: Afgelopen

2020 - 2023: Planuitwerkingsfase

Status: Huidig

2024 - 2027: Realisatiefase

Status: Aankomend

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen wordt er op verschillende momenten in het jaar onderzoek gedaan. In onderstaand overzicht kunt u de planning zien voor 2023. De planning is echter onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/onderzoeken.

Juli 2023

Status: Afgelopen
 • Herhalingsmeting deformatiemetingen
 • Constructieve inventarisatie woningen
 • Waterbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Sonderingen en boringen ten behoeve van verticale constructies

Augustus 2023

Status: Afgelopen
 • Landbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Sonderingen en boringen ten behoeve van verticale constructies

September 2023

Status: Afgelopen
 • Landbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Aanvullende proefsleuven kabels en leidingen
 • Detectieonderzoek kabels en leidingen
 • Archeologische proefsleuvenonderzoek
 • Aanvullend ecologisch onderzoek erfvogels

Oktober 2023

Status: Afgelopen
 • Aanvullend ecologisch onderzoek erfvogels

November 2023

Status: Afgelopen
 • Waterbodemonderzoek de Hank

December 2023

Status: Afgelopen
 • Afrittenonderzoek

Januari 2024

Status: Afgelopen
 • Herhalingsmeting deformatiemeetbouten
 • Aanvullend ecologisch veldonderzoek

Februari 2024

Status: Afgelopen

Maart 2024

Status: Huidig
 • Aanvullend ecologisch veldonderzoek

Schade

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling.

Download hier de factsheet schade (pdf, 604 kB)

Veiligheidsopgave

Op het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen zijn verschillende maatregelen nodig om de veiligheid van de dijk te vergroten (veiligheidsopgaven). In totaal wordt bijna 11 kilometer dijk versterkt. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. Op een groter deel moeten piping en macrostabiliteit worden aangepakt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm ‘Innovatiepartnerschap’. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie). Bij het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen wordt onderzocht of de innovaties ‘bentonietmat’, ‘kunststof damwand’ en ‘SoSeal’ kunnen worden toegepast.

Groot onderhoud

Op delen van het traject hoeft de dijk niet te worden versterkt, maar wil het waterschap groot onderhoud uitvoeren. Daarbij kan het gaan om het herstellen of verflauwen van taluds en het herstellen van beschadigingen. Ook de aanleg van een beheerstrook en op- en afritten voor beheer en onderhoud kan hiervoor nodig zijn.